PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg  scaled
MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Mali odkrywcy- projekt mleko.
2. Tajemnice świata- projekt mleko.
3. Nadchodzi wiosna.
4. Wiosna tuż-tuż.
5. Święta, święta biją dzwony.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

rozwijanie wiedzy ogólnej;
czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
poznanie rodzajów mleka;
rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
doskonalenie orientacji przestrzennej;
ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
rozwijanie słuchu muzycznego;
ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
poszerzanie wiedzy ogólnej w oparciu o opowiadanie;
budowanie poczucia wspólnoty podczas zabaw tematycznych;
ćwiczenie zgodnej współpracy;
nazywanie produktów mlecznych
tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu mowy
i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się;
utrwalanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych;
przeliczanie elementów w dostępnym zakresie;
doskonalenie umiejętności matematycznych;
utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka;
wsłuchiwanie się w dźwięki występujące w otoczeniu;
umiejętność odróżniania dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych;
odczuwanie pozytywnych emocji podczas działań z muzyką relaksacyjną;
poznanie etapów przygotowania masła;
doskonalenie sprawności motorycznych;
odczuwanie satysfakcji z samodzielnie przygotowanych produktów;
dostrzeganie zmian w przyrodzie;
rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji;
nabywanie empatii w stosunku do zwierząt
poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę;
kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych;
zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną;
określenie liczby w zbiorze;
przyporządkowanie jeden do jednego;
rozwijanie umiejętności zwracania się o pomoc podczas wykonywania zadań matematycznych;
wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana);
naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody;
nabywanie poczucia wspólnoty ze światem przyrody;
poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin;
tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin)
wdrażanie do zadawania pytań podczas wykonywania działań technicznych;
stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia;
kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą
doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole;
poszerzanie wiadomości na temat wiosny podczas nauki wiersza na pamięć;
kształtowanie rozumienia ze słuchu;
tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
poznanie cyklu rozwojowego motyla;
poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;
nazywanie elementów stołu wielkanocnego
uwrażliwianie na tradycję;
kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia;
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku;
nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;
doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji;

Dostępność