PROJEKTY

Projekty

Spis :

RAWA MAZOWIECKA WSPIERA PRZEDSZKOLAKÓW

Informacje na temat Projektu Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”

nr RPLD.11.01.01-10-0030/21

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka.

 Celem głównym jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Rawie Mazowieckiej poprzez dostosowanie min. 11 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 11 dzieciom z niepełnosprawnością (5 dziewczynek i 6 chłopców) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90 % z 378 dzieci w wieku przedszkolnym , w tym 170 dziewczynek i 208 chłopców, nabycie umiejętności i kompetencji przez min. 90 % z 51 nauczycielek (51 K) w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

Działania w projekcie:

  1. Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  2. Kursy dla nauczycieli
  3. Zajęcia dla dzieci z kompetencji cyfrowych i matematycznych
  4. Zajęcia z kompetencji z zakresu rozwiązywania problemów, pracy w grupie i posługiwania się językiem obcym.

Rezultaty:

-Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 46

– Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w projekcie – 11

– Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 378

– Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 51

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu, a także siedzibie każdego z 3 objętych programem Przedszkoli:

– Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”;

– Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka” ;

– Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek”;

Wartość projektu: 572 994,70 zł

Dofinansowanie projektu z EFS: 487 026,70 zł

word
Harmonogram zajęć grupowych i indywidualnych
pdf
Harmonogram zajęć grupowych i indywidualnych

 

Szkolenia

Dla nauczycieli z zakresu "Technologii informacyjno- komunikacyjnej".
„Wiatrak matematyczny"

Zajęcia GRUPOWE "Tropiciele przyrody"

Zajęcia GRUPOWE "Giganci programowania"

Przedszkolak umie rozwiązywać problemy

Zajęcia indywidalne

„Tęczowa Ścieżka"

Informacje dotyczące „Utworzenia punktu dydaktycznego „Tęczowa Ścieżka” w ramach konkursu: Nasze Ekologiczne Pracownie”.

PROJEKT „TĘCZOWA ŚCIEŻKA”

Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole Uchwałą Nr 9410/2022 Zarządu z dnia 28.06.2022r. uzyskało dotację na dofinansowanie zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej „Tęczowa ścieżka”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota dofinansowania wynosi: 55 698zł, natomiast całkowity koszt zadania to: 58 698zł.

Koncepcja ścieżki ekologicznej – „Tęczowa Ścieżka” przy naszym przedszkolu uwzględnia stworzenie trzech stref tematycznych: „Kolorowy świat roślin”, „Kolorowy świat ptaków”, „Kolorowe pory roku”.

Ścieżka ekologiczna „Tęczowa Ścieżka” będzie przebiegała wokół placu zabaw, okalając go   z trzech stron. Planowane strefy tematyczne zostaną częściowo wkomponowane  w zadrzewioną przestrzeń placu przeznaczonego na dalsze zagospodarowanie.

Krótki opis poszczególnych stref tematycznych:

– „Kolorowy świat roślin”  – posadzenie kolorowych roślin mrozoodpornych oraz stworzenie ogródka sensorycznego, z wykorzystaniem wieloletnich  ziół, traw,

– „Kolorowy Świat Ptaków” – zorganizowanie kącika dla ptaków: zainstalowanie budek lęgowych, seria poznawcza „Poznajemy ptaki” (gra ekologiczna), poidełek dla ptaków i karmników. W miejscu, gdzie ma powstać strefa dla ptaków znajdują się ławki, które ułatwiają dzieciom obserwacje skrzydlatych przyjaciół. Zostaną tutaj również posadzone wieloletnie rośliny cieniolubne, które uatrakcyjnią zakątek dla ptaków,

– „Kolorowe Pory Roku” – ustawienie stacji meteorologicznej z panelami edukacyjnymi  i deszczomierzem, zegara fenologicznego. Zakupione pomoce umożliwią wychowankom regularną obserwację zjawisk pogodowych, pomogą im zrozumieć przemienność i następstwo pór roku i związane z nimi zmiany zachodzące w otaczającej przyrodzie.

Plan ścieżki przewiduje umieszczenie tabliczek informacyjnych z nazwami poszczególnych gatunków roślin. Ścieżka przybierze kształt litery „L”, jeden z odcinków będzie oddzielał zabaw plac od ruchliwej ulicy, sąsiadującej z przedszkolem.

Strefa „Kolorowy Świat Ptaków” będzie zaprojektowana wzdłuż ogrodzenia przebiegającego od bramy wjazdowej na teren placówki do budynku przedszkola.

Strefa „Kolorowy Świat Roślin” będzie umiejscowiona  przy ogrodzeniu sąsiadującym
z ulicą. Równolegle do tejże strefy będzie umieszczona ścieżka sensoryczna.

Strefa „Kolorowe Pory Roku” będzie sąsiadować bezpośrednio z częścią budynku przedszkola, w którym mieszczą się sale zajęć i sala gimnastyczna. 

W pobliżu stref „Kolorowy świat roślin” i „Kolorowe pory roku” umieszczony zostanie  sensoryczny kącik roślin. Dzieci po przejściu ścieżki sensorycznej będą poznawać sensorycznie różne rośliny (np. za pomocą wzroku, węchu, dotyku). W pobliżu sensorycznego kącika roślin i ścieżki sensorycznej zostaną umieszczone ławki, które będą sprzyjać wyciszeniu i pobudzeniu zmysłów podczas obcowania z roślinami w strefie „Kolorowy świat roślin” i obserwacji w strefie „Kolorowe pory roku”. Będą również stanowić miejsce wypoczynku po obserwacjach ptaków w strefie „Kolorowy świat ptaków” oraz po spacerach po ścieżce sensorycznej.

W dniu 23.06.2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie punktu dydaktycznego „Tęczowa ścieżka” przy Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej, utworzonego w ramach konkursu: „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Uczestniczyli w nim Pan Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, przedstawiciele lokalnych mediów, pracownicy przedszkola, wychowankowie oraz ich rodzice.

Zadanie: „Utworzenie punktu dydaktycznego Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej „Tęczowa ścieżka” zostało dofinansowane

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota dofinansowania wyniosła: 55 698zł, natomiast całkowity koszt zadania to: 58 698zł.

Projekt został zrealizowany przy współpracy z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka Panem Piotrem Irlą oraz pracownikami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Za jego opracowanie  i wykonanie odpowiedzialne były: Anna Rzadkiewicz, Natalia Kaźmierska, Joanna Wodzińska-Hurst.

W ramach wykonanego projektu  „Tęczowa ścieżka”, zostały stworzone trzy  strefy tematyczne: „Kolorowy świat roślin”, „Kolorowy świat ptaków”, „Kolorowe pory roku”.

Ścieżka ekologiczna „Tęczowa Ścieżka” przebiega wokół placu zabaw, okalając go   z trzech stron. Utworzone strefy tematyczne zostały  wkomponowane  w zadrzewioną przestrzeń placu zabaw.

W strefie:  „Kolorowy świat roślin”  zostały posadzone kolorowe rośliny mrozoodporne oraz utworzono ogródek sensoryczny, z wykorzystaniem wieloletnich  ziół i  traw.

Kącik dla ptaków z  budkami lęgowymi oraz grą ekologiczną „Poznajemy ptaki” został zorganizowany w strefie „Kolorowy Świat Ptaków”.

W strefie  „Kolorowe Pory Roku” zainstalowano stację meteorologiczną z deszczomierzem oraz zegar fenologiczny.

Zakupiony został również sprzęt ogrodniczy dla dzieci celem ułatwienia im prac pielęgnacyjnych przy roślinach. Na przedmiotowej ścieżce umieszczono tabliczki informacyjne z nazwami poszczególnych gatunków roślin. Ustawiono również tablice z nazwą zadania oraz informacją o źródle dofinansowania; zainstalowano nawodnienie  i ustawiono ławki.

Utworzony punkt dydaktyczny przyczyni się do poszerzenia przyrodniczej wiedzy   wychowanków oraz umożliwi realizację zaplanowanych zajęć oraz konkursów o tematyce przyrodniczej i  ekologicznej.

Kluczową rolą „Tęczowej ścieżki” jest edukacja ekologiczna skierowana do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, korzystanie z jej walorów będzie sprzyjało integracji dzieci i pracowników. Bezpośredni kontakt z naturą w dużym stopniu przyczyni się do samorealizacji, zwiększenia świadomości ekologicznej, poszerzenia doznań wielozmysłowych przedszkolaków. Ponadto rozbudzona zostanie wrażliwość przyrodnicza i estetyczna dzieci , a także poczucie odpowiedzialności w stosunku do roślin i zwierząt.

Utworzony punkt dydaktyczny  umożliwi realizację zaplanowanych zajęć oraz konkursów o tematyce przyrodniczej i  ekologicznej.

 

„Nasi skrzydlaci przyjaciele”

13.09. dzieci z gr. pięcioletnich wzięły udział w konkursie wiedzy: "Nasi skrzydlaci przyjaciele".
Dzieci odgadywały zagadki graficzne i słowne, utrwalały wygląd ptaków, ich nazwy i ich cechy charakterystyczne.
Dostępność