Statut

Statut Przedszkola Miejskiego nr 1
„Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

ROZDZIAŁ I

NAZWA I RODZAJ PRZEDSZKOLA ORAZ JEGO SIEDZIBA

§ 1

1.Przedszkole Miejskie nr 1, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym
     w rozumieniu ustawy.
 2.Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 1„Tęczowa
    Jedyneczka”
 3.Siedziba przedszkola znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kilińskiego 2.
 4.Przedszkole używa następującej pieczęci:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1
„TĘCZOWA JEDYNECZKA”

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kilińskiego 2

tel: 46 814-37-32, fax: 46 814-49-72
NIP 835-12-22-701 Regon 750020619

ROZDZIAŁ II

NAZWA ORGANU PROWADZĄCEGO
ORAZ ORGANU SPRAWUJĄCEGO NADZÓR PEDAGOGICZNY

 § 2

1.Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Rawa Mazowiecka.
2.Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego 5.
3.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi Delegatura
w Skierniewicach.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa

1.Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno – wychowawcze oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.
2.Przedszkole wspiera całościowy rozwój dziecka przez proces opieki, wychowana i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie dzieci osiągają dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3.Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
1)prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,
2)objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
3)udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
4)wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających
dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
5)organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
6)umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń
4.Do zadań przedszkola należy:
1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających
nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2)tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3)wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 
i  umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4)zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5)wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6)wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7)tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8)przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości
i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9)tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10)tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11)tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13)kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,
w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14)systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16)organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –kaszubskiego,
17)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur:
a) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
– dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione powyżej rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
5.W przedszkolu wprowadzane są zasady promocji i ochrony zdrowia, tj.:
1)Systematycznie oddziałuje się na świadomość dzieci oraz troszczy się o kształtowanie i utrwalanie pożądanych nawyków i zachowań przy każdej okazji poprzez:
a)inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i otoczenia,
b)kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych (mycie zębów, rąk, mycie owoców i rąk przed jedzeniem, samodzielne ubieranie się w zależności od pogody, stosowanie prostych form hartowania się, dbałość o czystość środowiska, ochrona zieleni itp.),
c)stawianie wymagań dotyczących: higieny osobistej, czystości wokół siebie, kultury korzystania z urządzeń sanitarnych, osiągania sprawności fizycznej typowej dla danego wieku, samodzielności, dbałości o zdrowie swoje i innych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz wysiłku fizycznego,
d)powtarzanie werbalne i czynnościowe, zmierzające do utrwalenia pożądanych zachowań i nawyków prozdrowotnych, poprzez stawianie zadań, powtarzanie poleceń, egzekwowanie ich wykonania, informowanie, wyjaśnianie celowości podejmowanych działań.
2)Organizuje się w sposób planowy sytuacje sprzyjające wytwarzaniu nawyków i zachowań prozdrowotnych poprzez:
a)organizowanie różnych form współzawodnictwa indywidualnego i zespołowe (zabawy,
gry, turnieje, mini-olimpiady, konkursy),
b)spotkania z policjantem, lekarzem, pielęgniarką, strażakiem – prelekcje, pogadanki, wywiady, pokazy,
c)organizowanie konkursów: plastycznych, sprawnościowych, wiedzy na określony temat,
d)organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych i wycieczek,
e)wykorzystywanie środków audiowizualnych i różnorodnej literatury o tematyce zdrowotnej i innych form promocji zdrowia np. plakaty, ulotki, wystawy itp.
3)Organizuje się wzorcowe środowiska wychowawcze poprzez:
a)dbanie o estetykę i funkcjonalność otoczenia (budynek przedszkolny, boisko),
b)dbanie o meble dostosowane do potrzeb dzieci,
c)zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych przyborów i przyrządów używanych 
na zajęciach z dziećmi.
4)Przedszkole realizuje program promocji zdrowia.

§ 4

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

1.W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
1)Przedszkole wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej.
2)Przedszkole kultywuje tradycje narodowe i regionalne.
3)W przedszkolu rozbudza się i rozwija uczucia patriotyczne.
4)Przedszkole umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne 
wspólnoty lokalnej.
5)Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazuje wzorce postępowania i buduje relacje społeczne sprzyjające bezpiecznemu
rozwojowi dziecka.

§ 5

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością, rewalidacja, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, pedagog.

  1. W przedszkolu organizowana jest i udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami).

2)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

3)Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu wynika
w szczególności:

a) z niepełnosprawności,

b) z niedostosowania społecznego,

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) z zaburzeń zachowania i emocji,

e) ze szczególnych uzdolnień,

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

h) z choroby przewlekłej,

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j) z niepowodzeń edukacyjnych,

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.  

5)Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
– dziecka,
– rodziców dziecka,
– dyrektora przedszkola,
– nauczyciela,
– wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
– pielęgniarki, 
– poradni,
– asystenta edukacji romskiej,
– pomocy nauczyciela,
– pracownika socjalnego,
– asystenta rodziny,
– kuratora sądowego,
– organizacji pozarządowej,
– innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6)Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w  przedszkolu  jest  dobrowolne i nieodpłatne.

7)Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

8)Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia (do 8 uczestników),
b) zajęć specjalistycznych:
– logopedycznych  – indywidualnych,
– korekcyjno – kompensacyjnych o charakterze logopedycznym – do 4 uczestników,
– terapii integracji sensorycznej – indywidualnych,
-zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne z psychologiem
(do 4 uczestników),
– porad i konsultacji udzielanych dzieciom i rodzicom przez wychowawców i specjalistów
   zatrudnionych w przedszkolu. 
9)Pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej  w  przedszkolu  udzielają  nauczyciele  oraz  specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. 

10) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

11) W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku  pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka  w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.   

12) Nauczyciele  i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.                           

13) W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel  lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola  informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

14)Dyrektor przedszkola  planuje i koordynuje  udzielanie  dziecku pomocy  psychologiczno- pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

15) Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 

16)O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

17) Do zadań nauczycieli oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
 b)podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi zainteresowań, uzdolnień i  kompetencji oraz potencjału dzieci
c) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
d) nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
e) rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

18)  Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
c)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
d) współpraca z wychowawcami i rodzicami w celu udzielania instruktażu dotyczącego
      dalszej pracy z dzieckiem, 
e) prowadzenie dokumentacji zajęć logopedycznych zgodnie z przepisami prawa,
f) opieka nad gabinetem logopedycznym.

19)  Do zadań nauczyciela specjalisty w zakresie integracji sensorycznej należy:
a) diagnozowanie dzieci pod kątem integracji sensorycznej, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu  ustalenia  stanu  mowy oraz poziomu rozwoju  językowego dzieci,
b) prowadzenie zajęć oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju dzieci i eliminowania  zaburzeń w tym zakresie,
c) podejmowanie działań profilaktycznych,
d) prowadzenie dokumentacji prowadzonych zajęć zgodnie z przepisami prawa,
e) opieka nad pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w zajęciach oraz sprzętem
20) Zajęcia   w  ramach   pomocy   psychologiczno  –   pedagogicznej,   zajęcia   rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  dzieci  w  szczególności  mające  celu  i  kształtowania ich aktywności i kreatywności mogą być prowadzone przez wolontariuszy.

2W przedszkolu organizowana jest opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami.

1)Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
2)Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z niepełnosprawnościami, jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
3)Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem.
4)W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela współorganizującego proces edukacji i kształcenia. Dodatkowo w oddziale integracyjnym za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniona pomoc nauczyciela dla dziecka
z niepełnosprawnościami, które określają odrębne przepisy.

3.W przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne:
– zajęcia rewalidacyjne  o charakterze logopedycznym,
– zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym,
– zajęcia rewalidacyjne usprawniające narządy ruchu,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z terapeutą pedagogicznym,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
– w zakresie terapii integracji sensorycznej,
– zajęcia z pedagogiem specjalnym,
– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z psychologiem,
– porady i konsultacje.
4.Do przedszkola mogą być przyjmowane na wniosek rodziców dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  
5. Dzieciom tym dostosowuje  się  program  nauczania  do  ich  indywidualnych  możliwości Psychofizycznych,  a  także  indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Jest to indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.
6.Zakres indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz tryb jego
     opracowania określają odrębne przepisy.     
7.Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia pełna realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki, integracje z rówieśnikami.   
8.Przedszkole organizuje dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
zajęcia rewalidacyjne w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej, a także poza nim.
9.Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu mogą być prowadzone przez wolontariuszy
z odpowiednimi kwalifikacjami.                          
10.Zadania pedagoga specjalnego:
1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola,
 2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,    
3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno – pedagogicznej,          
5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,   
6)wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt a- f,
7)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci i nauczycielom,
8)współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie dziecka  i jego rodziny,
9)przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.
11.Zakres obowiązków terapeuty pedagogicznego:
1)prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i deficytami w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,
2)rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
3)prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami, 
5)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,        
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
12.Zadania pedagoga:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup  lub innymi specjalistami, rodzicami
  oraz dziećmi poprzez
a)rekomendowanie dyrektorowi przedszkola realizacji działań w zakresie zapewnienia  aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
b)prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci  oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
d)określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego  uczestnictwo w życiu przedszkola,
b)dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
c)doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci,
4)udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci  i nauczycielom w razie potrzeb,
5)współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny),
6)przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie wymienionych wyżej zadań.

 

§ 6

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

1.W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
2.Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
3.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
4.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
5.Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z wyznaczonego terenu.
6.Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
7.W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak rytmika i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
8.Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
1)informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
2)okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
3)współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
9.Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
10.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§ 7

Zadania przedszkola związane z nauką religii

1.Nauka religii organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w szkołach publicznych
.

2.W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych organizowana jest nauka religii w wymiarze dwóch zajęć w tygodniu zgodnie z poziomem nauczania.
3.Udział dziecka w zajęciach religii potwierdzony jest pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów, złożonym u nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko.
4.Zgoda, o której mowa w ust. 3 może być zmieniony przez rodziców/ prawnych opiekunów w trakcie roku szkolnego.
5.Dzieciom nie uczestniczącym w zajęciach religii zapewniona jest opieka nauczyciela.
6.Nauczyciela religii zatrudnia się na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do pracy w przedszkolu, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego.
7.Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 8

Indywidualny model przedszkola

1.Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:
1)posiadanie własnego logo,
2)objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska,
3)współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,
4)promowanie placówki w środowisku,
5)tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,
6)podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka,
7)prowadzenie własnej strony internetowej.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA (Z UWZGLĘDNIENIEM WSPOMAGANIA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA
ORAZ WSPOMAGANIA RODZINY W WYCHOWANIU DZIECKA
I PRZYGOTOWANIU GO DO NAUKI W SZKOLE, A W PRZYPADKU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

§ 9

Sposób realizacji zadań

1.Przedszkole realizuje zadania poprzez:
1)organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku
z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych
dziecka,
2)dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka,
3)stosowanie form pracy umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4)indywidualizację tempa pracy wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
5)prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub
innej specjalistycznej poradni.
2.Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1)pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej,
2)informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ
W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ I POZA PRZEDSZKOLEM

§ 10

Opieka i bezpieczeństwo dzieci

1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1)bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2)zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
3)zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństw dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
4)zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,
5)stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
6)stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA ODBIERANIA DZIECI
Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ ZAPEWNIAJĄCĄ DZIECKU PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

§ 11

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

1.Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.
2. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić dziecko do szatni, przebrać i oddać pod opiekę dyżurującego pracownika przedszkola; osoba dyżurująca odprowadza dziecko do sali przedszkolnej. Rodzice, chcąc odebrać dziecko z przedszkola, informują o tym w szatni dyżurującego pracownika placówki, który przyprowadza dziecko z sali przedszkolnej i oddaje pod opiekę rodzica w szatni. Zarówno podczas przyprowadzania, jak i odbierania dzieci rodzice pozostają w szatni. Poza wyznaczonymi uroczystościami, zebraniami grupowymi itp. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren przedszkola. 
3.Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
4.Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
5.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6.W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
7.Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
8.Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
9.Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.20 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
10.Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
11.W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VII

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

§ 12

Obowiązki rodziców

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1)respektowanie niniejszego statutu,
2)respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4)Rodzice mają obowiązek przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowych dzieci

5)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6)Rodzice mają możliwość indywidualnego, dobrowolnego ubezpieczenia NNW dziecka w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. W przypadku braku ubezpieczenia przedszkole nie ponosi kosztów finansowych,

7)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

W przypadku powiadomienia telefonicznie przez nauczyciela o złym stanie zdrowia dziecka rodzic ma obowiązek jak najszybszego odebrania dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną,

8)zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
9)zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
10)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
11)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

§ 13

Prawa rodziców

1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
1)zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
3)uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać
w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
4)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
5)wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
6)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

7)W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią w okresie adaptacyjnym (pierwsze dwa tygodnie września) do szatni wchodzą tylko rodzice dzieci nowoprzyjetych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie wchodzą na teren przedszkola przez cały rok.

§ 14

Współpraca z rodzicami

1.Formy współpracy z rodzicami
1)zebrania grupowe w miarę potrzeb bieżących w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
2)kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli (rozmowy indywidualne w miarę potrzeb),
3)konsultacje indywidualne w miarę potrzeb bieżących,
4)uroczystości z udziałem rodziców – według planu współpracy,
5)zajęcia otwarte i warsztatowe dla rodziców,
6)kącik informacyjny dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok,
7)eksponowanie prac dzieci,
8)dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE,
A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
MIĘDZY TYMI ORGANAMI

§ 15

Organy przedszkola

1.Organami przedszkola są:
1)Dyrektor przedszkola,
2)Rada Pedagogiczna,
3)Rada Rodziców.

§ 16

Dyrektor

1.Kompetencje Dyrektora przedszkola:
1)organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny zgodnie z odrębnymi przepisami,
2)sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3)kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
4)realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
5)uwzględnia opinie i wnioski Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
6)wstrzymuje uchwały stanowiące rady pedagogicznej podjęte niezgodnie z przepisami prawa
i powiadamia o tym stosowne organy,
7)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
8)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
9)współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
10)po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
11)jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
12)w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
13)stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
14)organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
15)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z przeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci,
16)monitoruje pracę przedszkola,
17)zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i pobytu w placówce wszystkim pracownikom i dzieciom.
2.Zadania Dyrektora:
1)opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2)prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
3)gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4)sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
5)przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
6)co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określa kierunki ich poprawy,
7)ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
8)przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
9)organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
10)współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi,
11)kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
12)przyznawanie nagród udzielanie kar pracownikom,
13)organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
14)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
15)współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
16)wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
17) dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
18)wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczegółowych:
a)wykonuje uchwały Rady Miasta Rawa w zakresie działalności przedszkola,
b)współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
c)organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.
3.Zadania Wicedyrektora
1)Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim,
a dyrektorem:
a)współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,
b)zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,
c)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
d)sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracowników pedagogicznych,
e)wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zalecone przez dyrektora,
f)reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora,
g)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 17

Rada Pedagogiczna

1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor placówki oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział 
z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 
a w szczególności organizacji harcerskich.
3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6.Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
7.Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
8.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
9.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
10.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
11.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1)zatwierdzanie planów pracy placówki,
2)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,
3)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
4)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
5)ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian,
6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
7)uchwala statut i jego zmiany.
12.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,
2)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
3)programy wychowania przedszkolnego,
4)powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
5)powierzenie stanowiska wicedyrektora,
6)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
7)wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola,
8)pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
13.Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (tj. zespół do spraw statutu) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.


§ 18

Rada Rodziców

1.Radę Rodziców przedszkola stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2.W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
4.Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
1)W porozumieniu z radą pedagogiczną Rada Rodziców opiniuje:
– program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
– projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
2)W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
3)Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

§ 19

Współdziałanie organów przedszkola.

1.Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.
2.Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, księgę zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.
3. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
1)zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych Ustawą Prawo Oświatowe,
2)umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola, 
3)zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
4.Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5.Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

§ 20

Koordynowanie organami przedszkola.

1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu
z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

§ 21

Zasady rozwiązywania sporów

1.Organem właściwym do rozwiązywania sporów między organami przedszkola jest dyrektor.
2.Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji i mediacji
z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji.

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 22

Arkusz organizacji przedszkola

1.Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
2.Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
1)liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
2)czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
3)liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
4)liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
5)liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
6)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

§ 23

Ramowy rozkład dnia

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 24

  Funkcjonowanie przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2.Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
3.Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
4.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę. Z powyższej opłaty zwolnieni są pracownicy kuchni.

§ 25

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20. W oddziałach integracyjnych liczba ta wynosi do 20 dzieci w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.
3.W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
4.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 170 .
5.W przedszkolu łącznie jest 9 oddziałów.
6.Każdy oddział dyrektor powierza dwóm nauczycielom, a w oddziale integracyjnym dodatkowo zatrudnia się nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.
7.Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
8.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6:30-17:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1)sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2)pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
3)kuchnię i zaplecze kuchenne,
4)szatnie dla dzieci i personelu,
5)gabinet profilaktyki zdrowotnej,
6)gabinety do pracy indywidualnej,
7)salę gimnastyczną (wielofunkcyjną),
8)izolatkę dla dziecka i osób dorosłych.
9.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.
10.Podczas przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w przedszkolu dyżurującym po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców/prawnych opiekunów i złożeniu przez nich deklaracji zgłoszeniowej w terminie podanym przez przedszkole. Zgłoszenia dzieci do przedszkola dyżurującego dokonuje dyrektor przedszkola.
11.Rodzic na czas pobytu z przedszkolem dyżurującym zawiera odrębną deklarację i jest zobowiązany do jej podpisania w pierwszym dniu pobytu dziecka w tej placówce.

§ 26

Organizacja pracy w czasie zawieszenia zajęć i wprowadzenia nauczania zdalnego

1. Zasady organizacji pracy  przedszkola  w  czasie  zawieszeni a zajęć  i  wprowadzenia nauczania zdalnego
1) Dyrektor  przedszkola za  zgodą  organu  prowadzącego,  może  zawiesić zajęcia na czas oznaczony  i  wprowadzić   nauczanie   zdalne  w  razie  wystąpienia  na  danym  terenie:
a) zagrożenia  bezpieczeństwa  dzieci   w  związku  z   organizacją  i   przebiegiem  imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
b) temperatury  zewnętrznej  lub  w  pomieszczeniach,  w  których  są  prowadzone  zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,
c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
d) nadzwyczajnego zdarzenia  zagrażającego  bezpieczeństwu  lub  zdrowiu  dzieci, innego niż określone w pkt a) – c)
2) O zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu nauczania zdalnego organ prowadzący lub dyrektor przedszkola zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3) Nauczanie   zdalne   zostanie   wprowadzone   po   2  dniach   od  zawieszenia  zajęć stacjonarnych.
2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą
  z wykorzystaniem:                                                                                                                                         
1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych  i rekomendowanych przez MEN,
2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
3) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: kart pracy, zestawów ćwiczeń itp.
3. Komunikacja nauczyciel – rodzic odbywać się  będzie:
1) za pośrednictwem komunikatora iPrzedszkole oraz strony Internetowej  przedszkola,
2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms
3) drogą   mailową  lub  na  zamkniętej  grupie  Faceeboka,  Messengera  lub  innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,  
4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji.
4.Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego,  z możliwością jej modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.
5.Nauczyciele planując zajęcia powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne dzieci, w tym dzieci zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
6.Potwierdzanie uczestnictwa dzieci w zajęciach będzie weryfikowane poprzez odczytanie maili w systemie iPrzedszkole oraz poprzez kontakt telefoniczny nauczycieli z  rodzicami.

§ 27

1.Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej w godzinach określonych w deklaracji zawieranej przed rozpoczęciem roku
szkolnego między przedszkolem a rodzicami/prawnymi opiekunami.

§ 28

Oddziały przedszkolne

1.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli,a w grupach integracyjnych nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne,zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 29

Zakres zadań nauczycieli

1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2.Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel
w szczególności:
1)organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
2)ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),
3)wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
4)uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
5)dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
6)nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
7)nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
8)współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
9)informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
3.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
4.Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
1)realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
2)plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
3)plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
4)część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.
5.Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1)prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu
i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,
2)prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
3)opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
4)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
5)stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
6)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
7)dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń,
6.Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
7.W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
8.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
9.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:
1)uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,
2)przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
a)organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
b)organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku
i dyskusji na tematy wychowawcze,
c)przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie,
d)uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
e)prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
f)informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
g)systematycznego eksponowania prac dzieci.
10.Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
11.Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
12.Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
13.Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru
z przedszkola.
14.Nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w przedszkolu poza swoimi godzinami dydaktycznymi w wymiarze jednej godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze jednej godziny w ciągu dwóch tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla dzieci lub ich rodziców. Termin godziny nauczyciel ustala z dyrektorem przedszkola, informacja jest udostępniona na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w szatni. Nauczyciel zapisuje notatki z godziny dostępności w odrębnym dokumencie ustalonym przez dyrektora przedszkola.

§ 30

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2.Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
3.Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
4.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, tj. od 7.30 do 12.30.
5.Czas ten należy przeznaczyć na:
1)zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2)pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
3)zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego,
4)pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a)dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b)pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.
6.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
7.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8.Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii logopedycznej.
9.Zajęcia terapeutyczne i korekcyjno – kompensacyjne dokumentowane są w dzienniku zajęć specjalistycznych.
10.Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
11.Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
12.Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
13.Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego.

§ 31

Pracownicy przedszkola

1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
3.Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola na dany rok szkolny.
4.Szczegółowy zakres obowiązków pracownicy przedszkola przyjmują do wiadomości oraz potwierdzają własnoręcznym podpisem.

§ 32

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

1.Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2.Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
1)zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,
2)wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.
3.Zadania intendentki:
1)ustalenie propozycji dekadowych jadłospisów we współpracy z kucharką,
2)czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem dziennej stawki żywieniowej,
3)nadzorowanie wydawania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i higieny,
4)dokonywanie zakupów, organizowanie dostaw, rozliczanie faktur i rachunków.
4.Zadania kucharki:
1)przygotowywanie i przyrządzanie w sposób higieniczny smacznych posiłków z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych oraz zaleceń sanepidu,
2) udział w układaniu dekadowych jadłospisów,
3)wydawanie pełnej ilości posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) w godzinach określonych
w obowiązującym rozkładzie dnia,
4) dbanie o utrzymanie w czystości na terenie pomieszczeń kuchennych,
5) nadzór i kontrola nad pracą pomocy kuchennych.
5.Zadania pomocy kuchennej:
1)obróbka wstępna produktów żywnościowych,
2)pomoc przy codziennym przygotowywaniu i wydawaniu posiłków,
3)utrzymywanie nienagannej czystości w pomieszczeniach kuchennych,
4)przestrzeganie przepisów w zakresie żywienia zbiorowego.
6.Zadania pomocy nauczyciela:
1)pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci (spacer i odpoczynek),
2)pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, myciu rąk,
3)dokarmianie dzieci podczas posiłków,
4)pomoc nauczycielce w organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć i zabaw z dziećmi,
5)wykonywanie prac zleconych przez nauczycielkę związanych z pracą danego oddziału.
7. Zadania woźnej oddziałowej:
1) utrzymywanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń,
2) pełna obsługa przy posiłkach – podawanie posiłków, zmywanie naczyń,
3)sprzątanie po posiłku,
4)rozkładanie leżaków i pomoc dzieciom w przygotowaniu się do leżakowania,
5)systematyczna i dokładna dezynfekcja zabawek, pomieszczeń przedszkolnych i sprzętu terenowego na placu zabaw.
8.Zadania pracownika gospodarczego:
1)kontrolowanie boiska przedszkolnego, koszenie trawników i dbałość o tereny zielone przedszkola,
2)utrzymywanie w czystości powierzonych pomieszczeń i terenu wokół przedszkola,
3)codzienny przegląd terenu przedszkola, usuwanie przedmiotów zagrażających zdrowiu 
i bezpieczeństwu dzieci,
4)dokonywanie drobnych napraw i konserwacja urządzeń, zabawek, sprzętu ogrodowego, mebli,
5)pomoc w rozładowaniu towarów związanych z zaopatrzeniem przedszkola,
6) odśnieżanie drogi komunikacyjnej.
9.Zdania sekretarki:
1) redagowanie i przepisywanie pism wychodzących,
2) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących organizacji i funkcjonowania placówki;
3) dbanie o terminowość, fachowość i estetykę w załatwianiu formalności administracyjnych wobec wszystkich interesantów,
4) prowadzenie teczek z dokumentacją właściwą zajmowanemu stanowisku, zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
5) prowadzenie ewidencji dzieci.
10.Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w teczkach akt osobowych.
11.Każdy pracownik w czasie wykonywania swoich obowiązków czuwa nad bezpieczeństwem przebywających w przedszkolu dzieci.
12.Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i P/POŻ.
13.Wszyscy pracownicy zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarza medycyny pracy.

ROZDZIAŁ X

WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE

§ 33

Wychowankowie przedszkola

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku (w miarę samodzielne i zgłaszające swoje potrzeby fizjologiczne).
2.W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
3.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej,
w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4.Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

§ 34

Prawa i obowiązki wychowanków

1.Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
1)przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka
i możliwościami placówki,
2)organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
3)właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
4)uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
5)zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
6)zaspokajanie potrzeb własnych,
7)doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
8)przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
9)współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
10)zabawę i wybór towarzysza zabawy,
11)ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12)wyrażanie własnych sądów i opinii,
13)poszanowanie godności osobistej,
14)tolerancję,
15)akceptację,
16)zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17)poszanowanie własności,
18) indywidualne tempo rozwoju.
2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1)przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
2)przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
3)próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,
4)samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
5)wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
6)przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
7)szanować wytwory innych dzieci,
8)godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 35

Zasady przyjęć do przedszkola

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
3.Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
1)imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3)adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,
5)wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).
4.Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:
1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,
4)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5)spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,
6)oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata).
5.Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
6.Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
8.Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
9.Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Rawa Mazowiecka.
10.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)wielodzietność rodziny kandydata,
2)niepełnosprawność kandydata,
3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11.Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartość.
12.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej.
13.Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
14.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

15.Dużury wakacyjne ustalane są z organem prowadzącym. Do przedszkola pełniącego dyżur, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących w tym czasie. Dzieci, których rodzice przebywają na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim ,wychowawczym czy bezpłatnym będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc. Wyjątkiem są dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§36

Komisja rekrutacyjna

1.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

§ 37

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

1.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
2.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
3.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4.Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
5.Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6.W terminie trzech dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
7.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie trzech dni od daty otrzymania uzasadnienia.
8.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie trzech dni od daty otrzymania odwołania. 
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 38

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1.Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1)systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (powyżej jednego miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
2)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
3)utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
3.Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z unieważnieniem deklaracji w sprawie korzystania
z wychowania przedszkolnego.
4.Dziecko sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie może być skreślone z listy przedszkolaków – może przebywać w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej.

§ 39

Zasady odpłatności za przedszkole

1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
2.Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe jak również opłaty za korzystanie z posiłków.
3.Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.
4.Rodzice dziecka korzystającego z edukacji przedszkolnej zobowiązani są do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza 5 godz.- czasu realizacji podstawy:
1)100proc. – za dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko,
2)75 proc. -za każde dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez dwoje dzieci,
3)50 proc.- za każde dziecko w przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż dwoje dzieci.
5.Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad , podwieczorek):
1)koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w zależności od liczby spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry:
2)wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor zarządzeniem w porozumieniu z organem prowadzącym,
3)za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.
6.Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
1)rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15 dnia danego miesiąca z góry,
2)opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola lub w kasie przedszkola,
3)wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom pierwszego dnia roboczego danego miesiąca,
4)zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje skreślenie dziecka
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola:
– po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i w przypadku jej nieuiszczenia przedszkole powiadamia rodziców z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków,
– skreślenie z listy przedszkolaków nie dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
7.Sposób dożywiania dzieci niekorzystających z żywienia w przedszkolu:
1)dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia posiłku (przygotowanego przez rodzica) według zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.
8.Dzieciom z alergiami pokarmowymi przedszkole będzie. przygotowywało posiłki w miarę swoich możliwości.
9.Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:
1)z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI

CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA

§ 40

1.Za organizację i przebieg uroczystości o charakterze patriotycznym odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
2.Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora,pokoju konferencyjnym, sekretariacie.
3.Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach przedszkolnych związanych z obchodami świąt państwowych.
4.Uroczystości prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41

Dokumentacja przedszkola

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Przedszkole prowadzi własną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.
3.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 42

1.Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2.Wszystkie zmiany niniejszego statutu mogą być wprowadzane na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
3.Statut udostępniany jest na stronie internetowej przedszkola lub w wersji papierowej przez dyrektora przedszkola.

§43

1. Statut został przyjęty uchwałą nr 14 /2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 sierpnia 2022 r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dostępność