O przedszkolu

O przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 1 jest najstarszym przedszkolem w Rawie Mazowieckiej.  Powstało w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Przedszkole położone jest w centrum miasta przy ul. Kilińskiego 2. Piętrowy budynek z dużym, wyposażonym w urządzenia sportowe i rekreacyjne placem zabaw jest sukcesywnie przystosowywany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W latach 2016 – 2017 rozpoczęła się rozbudowa placówki oraz jej modernizacja. Dobudowana została sala gimnastyczna, gabinet specjalistyczny oraz dwa oddziały. Dzieci przebywają w miejscu, które jest kolorowe, bezpieczne i sprzyjające ich rozwojowi. Dużym atutem jest to, iż przy każdej grupie jest łazienka. Sale zostały wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne, 3 tablice interaktywne, które urozmaicają zajęcia dydaktyczne oraz czas wolny dzieci. Posiadamy również na sali gimnastycznej magiczny dywan, dzięki któremu przedszkolaki rozwijają swoją zwinność i sprawność ruchową. Plac zabaw został doposażony w nowy sprzęt sprawnościowy.

W przedszkolu funkcjonuje dziewięć oddziałów dla dzieci (w tym trzy oddziały integracyjne). Przedszkole posiada maksymalnie 170 miejsc dla dzieci. Kadra pedagogiczna to doświadczeni w pracy z dziećmi nauczyciele, z których większość to nauczyciele dyplomowani, sukcesywnie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywane są różnorodne programy własne nauczycieli (Program promocji zdrowia, adaptacyjny, profilaktyki stomatologicznej, czy rozwijający zdolności plastyczne, zainteresowania czytelnicze). Główne cele  i zadania wyznacza koncepcja pracy przedszkola w miarę  potrzeb modyfikowana przy aktywnym udziale rodziców. Misja przedszkola brzmi:

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym  na potrzeby dzieci i rodziców, promującym zdrowy styl życia, przygotowującym do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewniającym wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, umożliwiającym rozwój zawodowy swoim pracownikom.

Rodzice są współgospodarzami placówki. W przedszkolu funkcjonuje Rada Rodziców, która ma wpływ na wszystkie podejmowane decyzje w zakresie edukacji i wychowania dzieci w przedszkolu. Systematyczna współpraca z władzami samorządowymi, organem prowadzącym- Miastem Rawa Mazowiecka i organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturą w Skierniewicach oraz lokalnymi instytucjami przynosi wymierne efekty. Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku; podczas rekrutacji liczba kandydatów przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu.

 Wszystkie dzieci w ramach podstawy programowej uczestniczą w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających z akompaniamentem i zajęciach języka angielskiego. Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są zajęcia  z zakresu rewalidacji. W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, logopedyczne oraz terapii pedagogicznej z elementami logopedii. Zajęcia te są bezpłatne dla rodziców i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w 2011 roku przyjęło nazwę „Tęczowa Jedyneczka” z mottem przewodnim: „Przedszkole tęczą jest malowane, w nim znajdziesz radość dziecięcych lat”.

Przedszkole od wielu lat realizuje program Przedszkole promujące zdrowie. W 2018 roku za podejmowanie długofalowych działań z edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia otrzymało z rąk Ministra Edukacji Narodowej prestiżowe wyróżnienie jakim jest Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Działa w Klubie Czytających Przedszkoli, posiada Certyfikat MEN „Przedszkole w Ruchu”, uczestniczy w akcjach charytatywnych; „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna Paczka”, Dzieci aktywnie biorą udział i odnoszą sukcesy w różnorodnych konkursach: plastycznych, wokalnych, recytatorskich, prezentują swoje zdolności artystyczne podczas imprez lokalnych i uroczystości przedszkolnych, uczestniczą w akcjach ekologicznych m.in. „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”. Dzieci pod okiem kompetentnych nauczycieli stosujących aktywne metody pracy rozwijają swoje zainteresowania, aktywność poznawczą i twórczą, poszerzają swoją wiedzę i kształtują umiejętności i postawy, poznają swoje prawa i obowiązki, czują się bezpiecznie przebywając w życzliwej i dobrej atmosferze.

Absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Cechuje ich samodzielność w działaniu, śmiałość w kontaktach interpersonalnych, chęć do nauki i niesienia pomocy innym, zainteresowanie otaczającym światem społeczno – przyrodniczym i kulturowym, umiejętność odróżniania dobra od zła. Swój pobyt w przedszkolu miło wspominają o czym świadczą częste odwiedziny swoich pań w czasie powrotu ze szkoły i rozmowy z rodzicami naszych absolwentów.

Dostępność