Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

• część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

• nie wszystkie zamieszczone zdjęcia posiadają tekst alternatywny a jedynie informacje jakiej tematyki dotyczy zdjęcie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Anna Madany
 • e-mail: annamadany@oswiata.rawamazowiecka.pl
 • nr telefonu: 0-46-814-49-72

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej
 • Adres: Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” ul. Kilińskiego 2 96-200 Rawa Mazowiecka
 • E-mail: miejskie_przedszkole_nr_1@wp.pl
 • Telefon: 0-46-814-37-32

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ul. Kilińskiego, aby dostać się do przedszkola należy pokonać 3 stopnie (placówka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
 • Budynek jest trzypoziomowy. Poziom -1 (kotłownia i magazyn), 0 i 1 z dostępem do windy osobowej.
 • W odległości 30m od przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 • Przedszkole posiada łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • zmianę wielkości czcionki
 • zmianę kontrastu
 • możliwość zatrzymania ruchu
 • funkcje podkreślenia linków

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Zostały podjęte działania w celu dostosowania strony do wymagań prawnych

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aktualnie trwają prace nad modernizacją strony internetowej

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej; 

Dostępność