PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Święta, święta biją dzwony
2. Wielkanoc
3. Jestem kulturalny
4. Książka -mój przyjaciel

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

poznanie znaczenia tradycji,
poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
rozwijanie sprawności fizycznej,
zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
poznanie budowy jajka,
budzenie zainteresowania otaczającym światem,
budowanie słownika czynnego,
zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
poznanie historii powstania czekolady,
rozwijanie poczucia rytmu,
poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych,
poszerzanie doświadczeń plastycznych,
rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,
zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
ćwiczenie pamięci,
poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,
nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,
poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,
wdrażanie do poszanowania pracy innych.
poznanie wartości „mądrość”,
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
rozwijanie ciekawości poznawczej,
poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
rozwijanie orientacji w przestrzeni,
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
poznanie różnych książek z nutami,
wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,
poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,
rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk

Dostępność