PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-KWIECIEŃ

logo jpg  scaled
KWIECIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Jestem kulturalny
2. Książka – mój przyjaciel

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;
poznanie akcesoriów urodzinowych;
kształtowanie odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości;
stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień dobry i do widzenia;
próba określenia własnych praw na podstawie piosenki;
ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;
wyrażanie emocji w formie śpiewu;
rozwijanie zdolności plastycznych;
rozwijanie zainteresowania bajkami;
rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym;
poznanie zawodu logopedy;
rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów;
wzbudzanie zainteresowania książkami;
rozwijanie koncentracji słuchowej;
wyrabianie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał;
wyzwalanie energii grupowej, spontaniczności i nauka współdziałania;
rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych;
wykonanie zakładek do książek;

Dostępność