PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled
Maj

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Mieszkańcy łąki
2. Baśnie, bajki, legendy
3. Rodzina razem się trzyma
4. Ja i moi bliscy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Poznanie mieszkańców łąki
poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej;
rozwijanie postawy odpowiedzialności za książki;
dostarczanie właściwych wzorów zachowania się w miejscach publicznych;
przybliżenie literatury dziecięcej;
rozwijanie umiejętności wcielania się w role;
odczuwanie radości z obcowania ze światem literatury;
utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;
ćwiczenie umiejętności zapamiętywania;
wdrażanie do skupiania się na wykonywanych czynnościach;
rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
aktywne słuchanie muzyki;
poznanie zasad zachowania się w księgarni;
rozwijanie umiejętności dostrzegania charakterystycznych cech wybranych budowli;
nabywanie umiejętności tworzenia budowli przestrzennych;
integrowanie grupy podczas działań wspólnych;
umiejętność nazywania członków bliższej i dalszej rodziny;
odczuwanie więzi z członkami rodziny;
kulturalne wyrażanie siebie w kontaktach z rodziną;
ćwiczenie umiejętności wyrażania radości w mowie;
nauka kulturalnego zwracania się do członków rodziny;
nazywanie i przeliczanie części ciała;
ćwiczenie umiejętności odzwierciedlania liczby elementów ciała;
kształtowanie świadomości siebie;
doświadczanie radości podczas zabaw ruchowych;
stwarzanie sytuacji muzycznoruchowych integrujących grupę ;
przygotowanie prezentu według instrukcji słownej;
kształtowanie poczucia estetyki;
wyrabianie aktywnej postawy podczas wykonywania zadań;
tworzenie więzi emocjonalnej z rodziną;
umiejętność przeżywania bliskości;
ćwiczenie wyrażania myśli w formie prostego zdania;
poznanie i ćwiczenie zasad prowadzenia rozmowy;
definiowanie i dzielenie elementów na zbiory;
utrwalanie pojęcia zbiór;
kształtowanie umiejętności zachowywania umiaru w spożywaniu słodyczy;
rytmiczne recytowanie słów;
interpretowanie piosenki za pomocą ruchu;
wdrażanie do aktywnego uczestniczenia we wszystkich zabawach przy muzyce
wyrażanie uczuć w różnych formach plastycznych;

 

 

Zabawy z językiem angielskim

1.Here is the beehive- Liczymy pszczółki- piosenka z pokazywaniem.

2„Ladybird, ladybird”- Biedroneczka – rymowanka .

3.Five little speckeled frogs-Na łące.  

4.How much is that doggy in the window- Nasz czworonożny przyjaciel.

5.“Walking through the jungle”- piosenka.

6.“In the jungle” – dzikie zwierzęta – utrwalenie nazw dzikich zwierząt.

Dostępność