PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Baśnie, bajki, legendy
2. Rodzina razem się trzyma
3. Tydzień kultury chrześcijańskiej
4. Ja i moi bliscy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• poznanie wartości „mądrość”,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
• budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
• poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
• rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,
• budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
• poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
• rozwijanie orientacji w przestrzeni,
• nabywanie wiadomości dotyczących książek,
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
• zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
• rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,
• poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,
• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
• kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,
• poznanie różnych rodzajów książek,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• kształcenie słownika czynnego dzieci,
• budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,
• poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• wdrażanie do zgodnej współpracy,
• poznanie roli księgarni,
• rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
• rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do księgarni,
• rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej,
• rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
• budzenie zainteresowania muzyką,
• poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Książka”,
• rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,
• zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,
• poznanie roli i wartości rodziny,
• rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,
• poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
• rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
• wzmacnianie więzi rodzinnych,
• poznanie nazw wybranych kwiatów,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
• uwrażliwienie na potrzeby innych,
• poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,
• rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
• poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
• rozwijanie motoryki małej,
• rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,
• pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
• poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
• ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
• rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,
• ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
• poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,
• rozwijanie umiejętności przeliczania,
• zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
• poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki,
• rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,
• poznanie wyglądu różnych zegarów,
• kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.,
• rozwijanie poczucia estetyki u dzieci

 

Dostępność