Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola

1. Misja przedszkola
Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym  na potrzeby dzieci  i rodziców, promującym zdrowy styl życia, przygotowującym do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewniającym wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom, umożliwiającym rozwój zawodowy swoim pracownikom.

2. Wizja Przedszkola
– Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, rodziców, pracowników i środowiska lokalnego, stwarza przyjazną i twórczą atmosferę;
– Nasze dzieci wprowadzane są w świat trwałych i uniwersalnych wartości, znają swoje
  prawa i obowiązki;
– Wdrażamy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą (poznanie swoich możliwości, radzenie
  sobie z  porażką i sukcesem), z ludźmi i otaczającym światem;
– Zapewniamy warunki do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju dziecka
  w atmosferze zrozumienia, życzliwości i wiary w siebie;
– W naszym przedszkolu realizujemy integrację jako formę współistnienia –
  wspólnej zabawy, nauki i wychowania – dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
  Uczymy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom
  niepełnosprawnym, jak i zdrowym;
– Systematycznie analizujemy i diagnozujemy  osiągnięcia dzieci  podejmując  
  odpowiednie działania w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej;
– Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, zdobywają kolejne stopnie awansu  
  zawodowego, ustawicznie doskonalą swoje umiejętności i wiadomości zarówno poprzez
  samokształcenie jak i  kursy, warsztaty, studia podyplomowe, wewnątrzprzedszkolne
  doskonalenie zgodnie z potrzebami  placówki;
– W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, które pomagają
  naszym  dzieciom być otwartymi na podejmowanie różnorodnych działań, rozbudzać ich  
  ciekawość  poznawczą;
– Poprzez funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale, dobrze wyposażony plac zabaw
  stwarzamy dzieciom warunki do bezpiecznego podejmowania aktywności ruchowej
  i zabaw twórczych;
– Wszystkie podejmowane działania są konsultowane z rodzicami i realizowane we
  współpracy z nimi i środowiskiem lokalnym;
– Absolwenci przedszkola rozpoczynają naukę w szkole bez stresu i z sukcesem;
– Dzieci prezentują swoje osiągnięcia poprzez udział w konkursach, festiwalach, występach
  artystycznych w środowisku lokalnym i przedszkolnym, co wpływa na podnoszenie  
  jakości pracy  i wizerunek naszego przedszkola.

Absolwent  naszego Przedszkola:
– jest otwarty i przyjazny;
– jest kulturalny, koleżeński i tolerancyjny;
– zna przyjęte normy i wartości  oraz zgodnie z  nimi postępuje;
– rozumie potrzeby innych;
– szanuje cudzą własność, nie kłamie;
– ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze;
– potrafi współdziałać w zespole;
– jest zainteresowany nauką i  literaturą;
– jest samodzielny, sprawny, aktywny i pracowity;
– jest aktywny twórczo i wrażliwy estetycznie;
– akceptuje i promuje zdrowy styl życia;
– ma bogatą wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym;
– cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego;
– czuje się Polakiem i Europejczykiem;
– jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych: jest dojrzały społecznie, odporny emocjonalnie i zmotywowany do nauki w szkole.

   Przedszkole Miejskie nr 1 w Rawie Mazowieckiej na wniosek Rady Pedagogicznej po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców na mocy uchwały Rady Miasta od dnia 
30 maja 2011 r. nosi nazwę „Tęczowa Jedyneczka”. W związku z tym wydarzeniem  zostało opracowane nowe logo przedszkola.

   Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne:
– pedagoga specjalnego,
– specjalistów SI,
– specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej,
– logopedę. 
 
W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe do spraw:
– ds. planów i programów oraz koncepcji,
– ds. statutu,
– ds. ewaluacji,
– ds. promocji przedszkola,
– ds. podnoszenia jakości pracy placówki,
– ds. WDN, ds. pomocy psych. – pedagogicznej,
– ds. promocji zdrowia, ds. współpracy z rodzicami.

Kadra tworzy życzliwą atmosferę sprzyjająca współdziałaniu i współpracy. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkolu w zależności od potrzeb mogą być tworzone oddziały integracyjne, których zadaniem jest włączenie w proces wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczny dzieci niepełnosprawnych. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Działania przedszkola zmierzają w kierunku odkrywania w dzieciach ich zdolności i uzdolnień.

Nasze działania oparte są o następujące zasady:
– Zaspokajamy potrzeby dziecka
– Organizujemy jego aktywność
– Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
– Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
– Integrujemy proces wychowania i edukacji

Przedszkole respektuje zasady wszechstronnego rozwoju dziecka. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Już od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu prowadzone są działania w kierunku wspomagania dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez adaptację  i w poczuciu bezpieczeństwa. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, tolerancję, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową  i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

W przedszkolu odkrywa się w dzieciach ich zdolności i uzdolnienia a także wspiera się  rozwój  dzieci potencjalnie uzdolnionych. Stymuluje się  rozwój dzieci o predyspozycjach muzycznych i literacko- teatralnych. Przedszkole wyrabia w dzieciach nawyki czytelnicze, rozbudza w nich kulturę językowo- literacką. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali  ich kompetencje poznawcze. Oferuje zajęcia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

Stosowane przez nas metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

  – metoda samodzielnych doświadczeń,
  – metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  – metoda zadań stawianych dziecku,
  – metoda ćwiczeń utrwalających.

2.Metody oglądowe:

  -obserwacja i pokaz,
  -osobisty przykład nauczyciela,
  -udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

  -rozmowy,
  -opowiadania,
  -zagadki,
  -objaśnienia i instrukcje,
  -sposoby społecznego porozumiewania się.

Codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody:

  -Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Knillów,
  -Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  -Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  -Edukację Matematyczną  wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
  -Pedagogikę zabawy (Klanza),
  -Kinezjologię Edukacyjną P Dennisona,
  -Techniki twórczego myślenia,
  -Muzykoterapia,
  -Bajkoterapia.

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i imprezy przedszkolne:

-Pasowanie na przedszkolaka,
-Dzień Chłopca,
-Mikołajki,
-Wigilia w przedszkolu,
-Bal karnawałowy,
-Dzień Babci i Dziadka,
-Dzień Kobiet i Dziewczynek,
-Dzień Matki,
-Dzień Dziecka,
-Dzień Ojca – Festyn Rodzinny,
-wycieczki do Warszawy i  Łodzi  (udział w spektaklach Teatru Muzycznego lub lalkowego)'
-Tydzień Czytania Dzieciom w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Uczestniczą w zajęciach otwartych i warsztatowych. Ponadto współdecydują  w sprawach przedszkola  i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. W przedszkolu funkcjonuje teatr w skład którego wchodzą rodzice, nauczyciele i dzieci. Owocna współpraca przedszkola z rodzicami sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne (w ramach edukacji ekologicznej), takie jak akcje „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. Uczestniczymy też w akcjach charytatywnych o charakterze ogólnopolskim tj. „Świąteczna paczka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy akcje  na rzecz rodzinnych domów dziecka – „Góra grosza” oraz lokalnym (zbiórka zabawek, słodyczy dla potrzebujących dzieci we współpracy z parafią Św. Pawła od Krzyża O.O.Pasjonistów).

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Mamy swój kalendarz imprez i uroczystości. Należymy do ogólnopolskiej sieci „Klubu Czytających Przedszkoli”- codziennie czytamy dzieciom i zachęcamy rodziców do czytania w domu. Przedszkole posiada Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie (do 31 sierpnia 2017 r.).

W przedszkolu działa zespół regionalny „Mali Rawianie”.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową i informator. Od wielu lat prowadzi kronikę. Systematycznie współpracuje z lokalnymi mediami.

Na rok szkolny 2019/2020 przyjęte zostały trzy kierunki pracy dydaktyczno- wychowawczej:

„Matematyka dla Smyka”

1. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci ,
2. Kształtowanie pojęć matematycznych
3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym
4. Wyrabianie poczucia własnej wartości,
5. Motywowanie do przezwyciężania trudności,
6. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.


„Kocham swoją Ojczyznę- jestem dobrym Polakiem”

1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości.
2. Kształtowanie w dzieciach poczucia wartości; tolerancji dla odmienności czy słabości drugiego człowieka.
3. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
4. Zauważanie różnic między ludźmi świadczących o niepowtarzalności każdego człowieka.
5. Dostarczanie wiedzy w zakresie praw dziecka.
6. Zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu rawskiego oraz Polski.
7. Wdrażanie do poszanowania kultury i tradycji regionu i kraju oraz tolerancji i szacunku wobec innych ludzi, języków i kultur.

Dostępność