PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LUTY

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Siły przyrody
2. Cztery żywioły
3. Wielka wyprawa
4. Nasze podróże

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
  • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
  • poznanie obiegu wody w przyrodzie,
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
  • nabywanie umiejętności wnioskowania,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
  • poznanie właściwości wody
  • rozwijanie umiejętności liczenia,
  • zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
  • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
  • rozwijanie słuchu muzycznego,
  • rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
  • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
  • poznanie właściwości powietrza,
  • zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji,
  • rozwijanie empatii,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
  • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
  • poznanie właściwości ognia,
  • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
  • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
  • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
  • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
  • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
  • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
  • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
  • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
  • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • rozwijanie motoryki małej,
  • budowanie wiary we własne możliwości,
  • poznanie nowej wartości „oszczędność”,
  • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
  • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
  • rozwijanie koncentracji uwagi,
  • doskonalenie umiejętności matematycznych,
  • kształtowanie poczucia rytmu,
  • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
  • poznanie budowy samolotu,
  • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
  • poznanie wybranych owoców tropikalnych,
  • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
  • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących w Afryce,
  • budzenie poczucia ciekawości świata,
  • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
Dostępność