PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – MARZEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Kiedy patrzę w niebo
  2. Oznaki wiosny 
  3. Wszystko rośnie
  4. Pracowita wiosna
  5. Na wsi

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka – zachęcanie do posługiwania się wprowadzanymi pojęciami;

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby, dopowiadanie ostatniej sylaby, przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do posługiwania się zwrotami w j. angielskim.

Stwarzanie okazji do rozwijania samodzielności – porządkowanie zabawek, nakładanie ubrań wierzchnich, próby zapinania guzików, butów, nakładania czapek, szalików, rękawiczek.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 11, 12.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12.

Dostępność