PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-PAŹDZIERNIK

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch
  2. Jesienią w parku
  3. Jesienią w lesie
  4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania się.

Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.

Kształtowanie koordynacji wzrokoworuchowej – kształtowanie poczucia rytmu.

Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.

Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.

Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.

Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.

Wdrażanie do współdziałania w zabawie.

Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.

Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.

Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.

Kształcenie umiejętności wokalnych.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;

Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.

Uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.

Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.

Kształtowanie myślenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.

Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

 

Piosenka

Wiersz

Dostępność