PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-CZERWIEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Lato-czas zabawy. 

2. Kolorowe lato 

3.Żegnamy przedszkole. 

4. Do widzenia! 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;  

-poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;  

-nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności; 

-poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; 

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;  

-posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w; 

-kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi; 

-kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości; 

-kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;  

-rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych; 

-rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie; 

-rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne); 

-rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie; 

-zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;  

-rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek; 

-rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;  

-kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;  

-kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji. zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. 

Dostępność