PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-CZERWIEC

logo jpg  scaled
Czerwiec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Święto dzieci.
  2. Kim będę, gdy dorosnę.
  3. Kolory lata.
  4. Już wakacje

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 19, 20.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 19, 20.

 

Dostępność