PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Książka-moj przyjaciel.

2.Baśnie, bajki, legendy.

3.Rodzina razem się trzyma.

4. Ja i moi bliscy.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;

poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;

kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;

stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;

kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;

wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;

zestaw ćwiczeń porannych nr 17, 18;

zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17, 18;

codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 

Dostępność