PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled
MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Lubimy książki
2. Wiosenna łąka
3. Zwierzęta domowe
4. Mama i tata

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
Usprawnianie narządów artykulacji.
Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określenie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.
Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 17, 18.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 17, 18.

Dostępność