OFERTA PRACY

logo jpg scaled

Dyrektorzy Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka“
(96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kilńskiego 2), Przedszkola Miejskiego
nr 2 „Niezapominajka“ (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zamkowa Wola 5),  i Przedszkola Miejskiego nr 3 „Bajkowy Zakątek“  (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 3 b) w Rawie Mazowieckiej zgodnie z Ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (
Dz.U.2022.0.530 t.j. ) ogłaszają nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw płac – 1/4 etatu w trzech przedszkolach.  Termin rozpoczęcia pracy: 16.05.2024 r. 

1.Określenie stanowiska urzędniczego:

Inspektor do spraw płac przedszkoli miejskich w Rawie Mazowieckiej.

2.Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na ww. stanowisku. Kandydat:

– ma obywatelstwo polskie,

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oksarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora do spraw płac,

– spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. c) posiada nieposzlakowaną opinię.

 3.Wymagania dodatkowe:

– umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu,

– umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

– znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

– znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

– znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

– znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

– sumienność, skrupulatność, dyspozycyjność.

4.Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie list płac dla pracowników jednostek – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących  pracowników,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi, prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń z ZUS, US, GUS, PPK,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników jednostek,
 • pomoc w przygotowaniu projektu finansowego sprawozdań finansowych jednostki,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w wymiarze 1/4 etatu,
 • 10 godzin tygodniowo,
 • miejsce pracy:  Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka“ (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kilińskiego 2),
 • umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 • specyfika pracy: praca przy komputerze.

6.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 był wyższy niż 6%, natomiast w Przedszkolach Miejskich nr 2 i 3 był niższy niż 6%.

7.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV i list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,                                                                            

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o stanie zdrowia,

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie rekrutacji przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”, Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem“, a także zawierać miejscowość, datę i czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata

8.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2024 roku
w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”; ul. Kilińskiego 2; 96-200 Rawa Mazowiecka.

Dostępność