Procedury bezpieczeństwa

Drodzy Rodzice…

W trosce o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom, które w najbliższym czasie powrócą do przedszkola a także pracownikom przedszkola opracowaliśmy szczegółowe procedury zgodnie w wytycznymi GIS, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez PSSE w Rawie Mazowieckiej.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA” W ZWIĄZKU Z COVID- 19 OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.410 z późn.zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z poźn.zm.);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.);
– Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., 4 czerwca 2020 r.,26 czerwca 2020 r., aktualizacja z 3 lipca 2020 r.,25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

CEL: ZAPEWNIENIE PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM

PRZEBYWAJĄCYM W PLACÓWCE.

 1. W grupie przedszkolnej, w wyznaczonej i stałej sali, może każdorazowo przebywać do 20 dzieci pod opieką dwóch opiekunów (w grupie integracyjnej 3 opiekunów). Do grupy przypisani są ci sami opiekunowie.
 2. Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych przedmiotów i zabawek. Nie może też zabrać z przedszkola żadnych przedmiotów.
 3. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej jeden raz na godzinę.
 4. Opiekunowie mają obowiązek zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m
 5. Personel kuchenny nie ma możliwości kontaktowania się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną a także z infekcją typu: katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała.
  W placówce ograniczy się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tyko osoby zdrowe).
 7. Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy- dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 9. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby, zostaje natychmiast odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Jednocześnie niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/prawni opiekunowie dziecka w celu natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. W tym celu rodzice zobowiązani są do podania przynajmniej dwóch aktualnych numerów telefonów, pod którymi będą dostępni podczas pobytu dziecka w placówce.
 10. W przedszkolu zapewnia się codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, na terenie placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup, z wyłączeniem możliwości korzystania ze sprzętu, w jaki wyposażony jest plac zabaw, który nie będzie mógł być odpowiednio dezynfekowany (sprzęt zabezpieczony taśmami przed używaniem). Nie organizuje się żadnych wyjść po za teren przedszkola np. spacer do parku.
 11. Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem określa odrębna procedura.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
 2. Pracownicy przedszkola w poszczególnych oddziałach regularnie myją ręce ciepłą wodą z mydłem oraz nadzorują wykonywanie tych czynności przez dzieci, szczególnie po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza a także po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
 3. Dyrektor odpowiada za codzienne monitorowanie prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników.
 4. Wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej – adekwatnie do aktualnej sytuacji.
 5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 6. Systematycznie i na bieżąco dezynfekuje się toalety.
 7. W przedszkolu prowadzi się rejestry czynności higienicznych i dezynfekcyjnych pomieszczeń
  i powierzchni.

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 1. Korzystanie z dystrybutora wody odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Podczas przygotowywania posiłków oprócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników– w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. W pomieszczeniach tych utrzymuje się wysoką higienę, przestrzega się mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się z dziećmi.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z detergentem (mycie w temp. powyżej 60̊ C z wyparzaniem).

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECKA LUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA” OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.410 z późn.zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148,z późn.zm.);
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z poźn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.);
– Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., 4 czerwca 2020 r.,26 czerwca 2020 r., aktualizacja z 3 lipca 2020 r. ,25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Na terenie przedszkola wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika przedszkola objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy:
  • pracownika niezwłocznie odsunąć od pracy;
  • umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu;
  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub najbliższy oddział zakaźny.
  • Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać, chyba że inne będą wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  • Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
  • Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego.
  • Powiadomić organ prowadzący (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka).

W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,poręcze, uchwyty itp.)

Należy sporządzić wykaz osób przebywających w tym samym czasie w obszarze przedszkola, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

W dalszym postępowaniu należy stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9.W przypadku pojawienia się wątpliwości należy zwrócić się do PSSE w celu konsultacji lub uzyskania porady.

WAŻNE TELEFONY

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Łódzkiego dedykowana sprawom związanym wyłącznie z Koronawirusem SARS-COV-2 –

+48 695 422 338,
+48 782 277 228,
+48 663 114 439,
+48 663 154 463,
+48 782 236 442,
+48 665 386 932
– czynne 7dni/tyg. w godz. 08:00 – 22:00.

Nr alarmowy PSSE w Rawie Maz. 609 733 252 – czynne całą dobę;
Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590;
Kuratorium Oświaty w Łodzi – tel. 42 637 70 55;
Delegatura w Skierniewicach tel. 46 833 44 62.
Urząd Miasta Wydział Edukacji i Spraw Społecznych– w godz. 8.00-15.00;
+48 46 814 3769,
+48 46 814 47 11;
+48 46 814 37 31.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 46 814 29 38.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. – 46 814 23 39.

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19
Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. 
Oznacza to, że łatwo go zlikwidować prostymi środkami czystości.
Wirus przenosi się:
-bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość min. 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
-pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilkunastu godzinach.

Postępowanie:
Często myj ręce Często myj ręce używając mydła i ciepłej wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego?
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego?
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie
z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia Dlaczego?
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś poza granice kraju.
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś za granicę kraju, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu a innymi ludźmi(co najmniej 2 metry odległości) niem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 2 metry odległości).

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA” OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn.zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148,z późn. zm.);
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 z poźn.zm.);
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.);
– Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r., 4 czerwca 2020r.,26 czerwca 2020r.,aktualizacja z 3 lipca 2020 r.,25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel procedury:

Wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa przyprowadzania/odbierania dzieci w przedszkolu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka opiekunowie i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą procedurą. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

 1. Każdy rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola po przerwie spowodowanej pandemią jest zobowiązany do udzielenia informacji –wypełnienia Ankiety Informacyjnej (załącznik nr 1). Rodzice zobowiązani są do podania przynajmniej dwóch aktualnych numerów telefonów, pod którymi będą dostępni podczas pobytu dziecka w placówce w celu zapewnienia szybkiej komunikacji. Przyprowadzone dziecko powinno być zdrowe a po przebytej chorobie rodzic składa oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do pobytu dziecka w placówce.
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych).Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i do domu (są odpowiedzialni za zabezpieczenie środkami ochrony osobistej).
 3. Rodzice nie wchodzą do placówki a jedynie osobiście powierzają dziecko opiekunowi (pracownikowi przedszkola) lub je odbierają przy wejściu do przedszkola. Opiekun dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, rozbiera i ubiera dziecko w szatni, odprowadza je do sali i przyprowadza do szatni przy odbiorze przez rodzica/opiekuna.
 4. Po wejściu do sali dziecko wykonuje czynności higieniczne (dokładne mycie rąk) pod nadzorem nauczycielki.
 5. Obowiązkiem rodzica/opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko jest stosowanie środków ochrony osobistej i dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki.
 6. W przypadku gdy zaistnieje konieczność rozmowy rodzica/opiekuna dziecka z pracownikiem placówki zaleca się zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metry z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich środków ostrożności.
 7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, dziecko nie może być przyprowadzone do przedszkola.
Dostępność