PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ- CZERWIEC

logo jpg  scaled
Czerwiec

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

  1. Lato – czas zabawy
  2. Kolorowe lato
  3. Żegnamy przedszkole
  4. Do widzenia!
  5. Bezpieczne wakacje

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc;
rozkładanie elementów według zasady po tyle samo;
ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo;
ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;
rozbudzenie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi poprzez zabawy ruchowe;
rozwijanie percepcji słuchowej;
kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt;
rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów;
rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na podstawie obserwacji życia mrówek;
kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
dokonywanie syntezy słownej;
kształtowanie logicznego myślenia;
rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
rozpoznawanie oznak lata;
nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
kształtowanie wrażliwości na muzykę;
umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie;
rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych;
rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności;
pobudzanie zmysłów;
zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych;
nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;
rozumienie znaczeń znaków i symboli;
łączenie elementów w zbiory;
rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z kodowaniem;
doskonalenie koncentracji podczas wykonywania zajęć;
kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych podczas zabaw ruchowych z piłką;
wyrażanie siebie poprzez różnorodną sztukę;
nabywanie odporności psychicznej;
kształtowanie umiejętności samodzielnego działania;
rozwijanie pamięci w zabawach językowych;
kształtowanie słuchu fonematycznego;
rozumienie pojęcia: jeden do jednego;
nabywanie nowych umiejętności matematycznych;
wychowanie do poszanowania zdrowia;
rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych;
wdrażanie do skupiania uwagi podczas zajęć muzycznych;
rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw plastycznych;
czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi.

Zabawy z językiem angielskim

1.Here is the beehive- Liczymy pszczółki- piosenka z pokazywaniem.

2„Ladybird, ladybird”- Biedroneczka – rymowanka .

3.Five little speckeled frogs-Na łące.  

4.How much is that doggy in the window- Nasz czworonożny przyjaciel.

5.“Walking through the jungle”- piosenka.

6.“In the jungle” – dzikie zwierzęta – utrwalenie nazw dzikich zwierząt.

Dostępność