PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-CZERWIEC

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Lato-czas zabawy. 

2. Kolorowe lato 

3.Żegnamy przedszkole. 

4. Do widzenia! 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”,
• doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
• budzenie empatii,
• poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie słownika czynnego,
• rozwijanie mowy komunikatywnej,
• zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,
• poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
• rozwijanie orientacji w przestrzeni,
• zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,
• poznanie wybranych kroków tanecznych,
• rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• uwrażliwienie na piękno tańca,
• poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów,
• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie motoryki małej,
• wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
• wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,
• poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
• rozwijanie kreatywności,
• rozwijanie empatii i wrażliwości,
• poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
• poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
• rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
• uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
• poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki,
• rozwijanie poczucia rytmu,
• rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
• zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
• nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
• rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie sprawności motorycznej,
• wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,
• poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
• doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
• wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,
• poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
• odnajdywanie radości w kreatywnym działaniu,
• poznanie różnych letnich zabaw,
• rozwijanie umiejętności wokalnych;
• odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
• zachęcanie do estetycznego wykonania pracy,
• poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
• zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
• poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
• rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
• doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
• poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
• rozwijanie percepcji wzrokowej,
• doskonalenie umiejętności liczenia;
• uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
• poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
• rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
• ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

Dostępność