PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

logo jpg  scaled

Czerwiec

Tematy Kompleksowe

1.Święto dzieci.
2.Kim będę, gdy dorosnę.
3.Kolory lata.
4.Już wakacje.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 19, 20.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 19, 20.

Zabawy z językiem angielskim

1.Hello to all the children of the world .
2.Mary had a little lamb.
3.Grow flower grow.
4.The very hungry caterpillar.
5.In the sea .
6.Father`s Day song.
7.Humpty dumpty.

piosenka
Dostępność