Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Maj

logo jpg  scaled

MAJ

Tematy Kompleksowe

1.Lubimy książki.
2.Wiosenna łąka.
3.Zwierzęta domowe.
4.Mama i tata.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
Usprawnianie narządów artykulacji.
Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określenie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.
Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 17, 18.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 17, 18.

Zabawy z językiem angielskim

1.Here is the beehive- Liczymy pszczółki- piosenka z pokazywaniem.

2.„Ladybird, ladybird”- Biedroneczka – rymowanka .

3.Five little speckeled frogs-Na łące.  

4.How much is that doggy in the window- Nasz czworonożny przyjaciel.

5.“Walking through the jungle”- piosenka.

6.“In the jungle” – dzikie zwierzęta – utrwalenie nazw dzikich zwierząt.

piosenka
Dostępność