Aktualności

                   

               

LUTY

1.Wszędzie biało
    2.Tydzień za tygodniem
    3.Kiedy patrzę w niebo
    4.W dawnych czasach 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych;
 posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 11, 12.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12.


                       

                      Wszędzie pełno śniegu
                        M. Majewska, A. Zagajewski

                    Dzieci już czekają,
                       ś
niegu wyglądają.
                       Sanki już gotowe,
                       ślizgi odjazdowe.

                     ref: Ho, ho, ho hu, hu, hu,
                               śniegu pełno tam i tu.
                               Ho, ho, ho, hu, hu, ha,
                               zima nie jest zła.
                               Ho, ho, ho, hu, hu, hu,
                               Śniegu pełno tam I tu.
                               Ho, ho, ho, hu, hu, ha,
                               Zabawa na sto dwa!

                  Dzieci już czekają,
                     śniegu wyglądają.
                     Narty już gotowe,
                     buty odlotowe.

                        ref: Ho, ho, ho, hu, hu, hu….

 

                 

STYCZEŃ

1.Zabawy w karnawale
    2.Wszędzie biało
    3.Babcia i dziadek

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki)
w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.
Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 9, 10.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 9, 10.

                                

           Zima   W. Zechenter
    Wesoło idzie na spacer zima,
    za rączki małe bałwanki trzyma,
    gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci,                                            
    aby na sankach, śmiały się dzieci.

           Cza cza dla Babci i Dziadka
Dla Babci cza-czę tańczymy na lodzie.
Dla Babci tańczyć możemy i co dzień.
Dla Babci cza-czę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

       ref.:Kochana Babciu żyj sto lat.
              Ciesz się wnukami i kochaj świat.
              Kochana Babciu żyj sto lat.
              Śpiewaj z nami głośno cza, cza, cza.

Dla Dziadka cza-czę tańczymy na lodzie.
Dla Dziadka tańczyć możemy i co dzień.
Dla Dziadka cza-czę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

         ref.:Kochany Dziadku żyj sto lat.
                Ciesz się wnukami i kochaj świat.
                Kochany Dziadku żyj sto lat.
                Śpiewaj z nami głośno cza, cza, cza.

Bo Babcia z Dziadkiem to nasze są skarby.
Malują uśmiech bez pędzla i farby.
I dla nich cza-czę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

       ref.:Kochana Babciu żyj sto lat.
              Ciesz się wnukami i kochaj świat.
              Kochany Dziadku żyj sto lat.
              Śpiewaj z nami głośno cza, cza. cza.

     
                               

                                       GRUDZIEŃ

1.Pomagamy zwierzętom
   2.Choinkowe ozdoby
   3.Przy wigilijnym stole

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń
w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr: 7, 8.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 7, 8.

                                 

                    Wesoła choinka
  I.Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka.
     Przy jabłuszku pierwszym pajac,przy drugim kaczuszka.
     Pajac biały jest jak piekarz,mąkę ma na brodzie.
     A kaczuszka złota,jakby kąpała się w miodzie.

               Choinka, choinka,wesoła choinka!

II.Popatrz mamo - woła Krysia-Jak ten pajac skacze!
    A czy słyszysz - mówi mama - jak kaczuszka kwacze?
    Pajac skacze, kaczka kwacze, posłuchajcie sami.
    A zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami.

             Choinka, choinka, wesoła choinka!

 

LISTOPAD

1.Jesienna szaruga
    2.Mali artyści
    3.Już blisko zima - ubieramy się ciepło
    4.Na poczcie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.                       

PAŹDZIERNIK 

1.Warzywa
    2.Jesień w parku.
    3.Jesień w lesie.
    4.Przygotowania do zimy.
    5. Moja rodzina.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie,
w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.


 „W spiżarni” Maria Kownacka
W spiżarni na półkach zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach,i grzybki suszone,
Są główki kapusty,ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato-
gdy słoik otworzę. 


Kasztankowa gra
sl.Dorota Gellner,
muz.: St.Markiewicz

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie,
   A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem,
   Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

A ten piąty, a ten szósty, kasztanek łaciaty
   Zamiast dzieciom do kieszonki – skoczył między kwiaty.

Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę?


      

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu
    2.Na ulicy
    3.Ja i środowisko
    4.Owoce

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami,
przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Układanie krótkich zdań na podany temat.
Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2. 
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.

     Przedszkolaczek
Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę.
Na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej.
Bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby.
Bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

    Piękne zwyczaje Czesław Janczarski
Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:
mówi  "dzień dobry", gdy rano wstaje.
A drzewa, lśniące rosą nad ranem,
szumią "dzień dobry, słonko kochane".

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,
mówi: "przepraszam", potem odpływa.
Gdy ciepłym deszczem sypnie dokoła,
"dziękuję" - szumią trawy i zioła.


Słonko dzień cały po niebie chodzi.
"Dobranoc" mówi,  kiedy zachodzi.
Mrok szary wkoło, trawy i drzewa
"dobranoc" szumią z prawa i lewa.

   Witam Was zabawa na powitanie
Wszyscy są, witam was,
zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś ty,
raz, dwa, trzy...

    Deszczyk zabawa z pokazywaniem
Pada, pada, pada deszcz (ruch rękoma od góry do dołu)
Wieje, wieje, wieje wiatr (ręce nad głową- kołysanie wiatru)

Pada, pada, pada deszcz,
wieje, wieje, wieje wiatr.

I błysk! (klaśnięcie w dłonie)
I grzmot! (tupnięcie nogą)
I taka, taka  tęcza jest!!! (zatoczenie łuku nad głową)