Aktualności

                                                     

                                        KWIECIEŃ

1.ZWIERZĘTA NA WSI
2.U ROLNIKA NA WSI
3.CZEKAMY NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
4. DBAMY O ŚRODOWISKO

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.
Rozumienie znaczenia tradycji Świąt Wielkanocnych.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 15, 16.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 15, 16.

                                                     

                                           MARZEC

1.KIEDY PATRZĘ W NIEBO
2. CZEKAMY NA WIOSNĘ
3. WIOSNA NA PARAPECIE
4. WIOSENNE SPRZĄTANIE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Zestaw zabaw porannych nr: 13, 14.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 13, 14.


                 

                                   LUTY

1.WSZĘDZIE BIAŁO
2. ZABAWY KARNAWAŁOWE
3. SPOTKANIE Z BAJKĄ
4. W DAWNYCH CZASACH

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
Kształcenie umiejętności właściwego czytania wyrazów; mors, foka, kra,
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

    
                   

                                GRUDZIEŃ

 1.NA POCZCIE
     2.CHOINKOWE OZDOBY
     3.PRZY WIGILIJNYM STOLE

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr: 7, 8.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 7, 8.

                                    

                                      LISTOPAD

1.MOJA RODZINA
2.POLSKA -MOJA OJCZYZNA
3.JESIENNA SZARUGA
4.JUŻ BLISKO ZIMA- UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

                                 

                                         PAŹDZIERNIK


1.WARZYWA
2.JESIENIĄ W PARKU
3.JESIENIĄ W LESIE
4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

                                
                                                       WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Układanie krótkich zdań na podany temat.
Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.