Aktualności

                   

                                   LUTY

1.WSZĘDZIE BIAŁO
2. ZABAWY KARNAWAŁOWE
3. SPOTKANIE Z BAJKĄ
4. W DAWNYCH CZASACH

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
Kształcenie umiejętności właściwego czytania wyrazów; mors, foka, kra,
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

    
                   

                                GRUDZIEŃ

 1.NA POCZCIE
     2.CHOINKOWE OZDOBY
     3.PRZY WIGILIJNYM STOLE

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr: 7, 8.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 7, 8.

                                    

                                      LISTOPAD

1.MOJA RODZINA
2.POLSKA -MOJA OJCZYZNA
3.JESIENNA SZARUGA
4.JUŻ BLISKO ZIMA- UBIERAMY SIĘ CIEPŁO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

                                 

                                         PAŹDZIERNIK


1.WARZYWA
2.JESIENIĄ W PARKU
3.JESIENIĄ W LESIE
4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

                                
                                                       WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Układanie krótkich zdań na podany temat.
Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.