Aktualności
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
NA MIESIĄC MAJ

 

BLOKI TEMATYCZNE :
1. 
WIOSENNA ŁĄKA
 
2.
ZWIERZĘTA DOMOWE 
3.
MAMA I TAT   
4.
KIM BĘDĘ , GDY DOROSNĘOgólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
2.Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
3.Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez   przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
4.Usprawnianie narządów artykulacji.
5.Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.
6.Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
7.Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.
8.Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.
9.Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
10.Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
11.Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
12.Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
13.Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
14.Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; dostrzeganie różnic, składanie obrazka z wielu części, itp.
15.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
16.Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.


Ewa Stadtmüller
Łąka
Leci siwa mgła do góry,
wnet się zmieni w ciemne chmury.
Pada deszczyk prosto z nieba,
tego nam tu było trzeba.
 
Rośnie trawa ile zdoła,
kwitną kwiaty, pachną zioła.
Obudziły się biedronki,
pszczoły, trzmiele oraz bąki.
 
Frunie motyl pod niebiosy,
Żabie chóry ćwiczą głosy.
Środkiem łąki bociek człapie,
zmykaj żabko, bo cię złapie.


sł. Dorota Geller
muz. Barbara Kolago
 
    Moje rybki
A a a-akwarium,
a a a – w nim rybki,
Lubię patrzeć na nie
przez błyszcząe szybki.
 
Ref: Jednej rybki brak,
       druga płynie w świat,
        trzecia, czwarta, piąta,
        kryją się po kątach.
 
A a a-akwarium,
a a a w nim piasek
i rośliny wodne
jak bajkowy lasek.
 
Ref: Jednej ......
 
A a a-akwarium,
a a a- w nim światło,
dbam o rybki moje,
chociaż to nie łatwo.
 
Ref: Jedna znikła gdzieś,
       drugiej chce się jeść,
        inne siedzą w kątach,
        Kiedy muszę sprzątać.
                   


                 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ NA
                                                          MIESIĄC KWIECIEŃ

Bloki tematyczne :

1.    ZWIERZĘTA NA WSI.
2.    U ROLNIKA NA WSI.
3.    DBAMY O ŚRODOWISKO.
4.    POLSKA – MOJA OJCZYZNA.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
1. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
2 Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
3.Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb                    komunalnych.
4. Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –                    przełamywanie niechęci.
5. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
6.Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
7.Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę,        dziękuję.
8.Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie                      przewidywania następstw.
9.Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
10.Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicza  nie sylab w słowie.
11.Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
12.Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi          swojego regionu.
13.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
14.Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.
15.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
16.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.„Na podwórku”

1. Na podwórku zamieszanie,
każdy czeka na śniadanie,
głodny kot na płot się drapie
a gospodarz smacznie chrapie. 

 Ref.   Gospodarzu wstawać pora,
karmić kury i indora
nieść do stajni sianko świeże,
 a nie w łóżku sobie leżeć!

 2. Pieje kogut: kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

 3. Gdy gospodarz to usłyszał,
krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
fantastyczny sen dziś miałem,
więc przerywać go nie chciałem.                           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA                MIESIĄC LUTY

Bloki tematyczne:

1. ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA.
2. SPOTKANIE Z BAJKĄ.
3. W DAWNYCH CZASACH.
4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.Rozwijanie umiejętności        poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                       odporności.
3.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego               (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
4.Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
5.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
6.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
7.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
8.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
9.
Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
10.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
11.
 
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

„Bałwankowa rodzina" 
1.Stoisz smutny, nasz Bałwanku,
ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie
panią Bałwankową.

Ref. Oj, tak, tak
Oj, tak, tak
Dobrej żony wciąż mi brak
Oj, tak, tak
Oj, tak, tak
Bałwankowej brak.

   2. Ma korale z jarzębina
 Bałwankowa żona,
ale łatwo poznać z miny,
że dziś jest zmartwiona.

  Ref.  Oj, tak, tak...
 
3.  Stoi bałwan z bałwankowa,
W środku zaś Balwanek
Jeszcze chwila i rozpoczną
Bałwankowy taniec.

Ref. Oj, tak, tak...

4. Już wesoło dwa bałwanki
Tańczą z rodzicami.
I my także się pobawmy
 Razem z bałwankami.

  Ref. Oj, tak, tak.              PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC 
                                                                      STYCZEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                       odporności.
3.Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
5.Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
6.Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
7.Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem,                       rysunkiem.
8.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego               (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
9.Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
10.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
11.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie           dźwięków.
12.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność       czynności.
13.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
14.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra,        woda.
15.Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
16.Nauka piosenek i pląsów.
17.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach          znanych dzieciom.
18.Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień            Babci i Dziadka.


"Co robią zimą dni tygodnia?" Teresa Fiutowska

Gdy tylko słonko na niebie lśni
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami
i woła niedzielę:
Hej, baw się z nami!
A niedziela choć zdrowa,
pod pierzynę się chowa.


"Pory roku" Joanna Bernat

1. Każdy rok się zimą zaczyna,
Sypie śnieg i mróz mocno trzyma.
A ja jeżdżę sobie na sankach
i z tatusiem lepię bałwanka.

Ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają
i tak według kalendarza wszystko się powtarza.

2. A po zimie przychodzi wiosna,
taka roześmiana, radosna.
Chodzę wtedy z mamą po łąkach
i w ogródku sieję nasionka.

Ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają…….

3. Potem znów się lato zaczyna,
więc się cieszy cała rodzina.
Do walizek się pakujemy,
na wakacje razem jedziemy.

Ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają…..

4. A po lecie przychodzi jesień,
złoci liście w sadzie i w lesie.
Do spiżarni zapasy chowa, by do zimy świat
przygotować

                 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC 
                                                                      GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
3. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i                ptaków.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego                  Narodzenia.
8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz          innych osób lub zwierząt.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się 
    pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

11.Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
12.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
13.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
14.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność         czynności.
15.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
16.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz 
     wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona,       sikorka, ptaki.

17.Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie            zdań prostych.
18.Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
19.Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas           jej opowiadania.
20.Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania                zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
21.Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
22.Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem                  kukiełek, sylwet, itp.
23.Nauka piosenek i pląsów.
24.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach           znanych dzieciom.

  

"Wesoła choinka" sł. T. Kubiak
Na gałązce choinkowej
wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
przy drugim kaczuszka
Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie,
a kaczuszka złota, jakby
kąpała się w miodzie.
Ref.: Choinka, choinka, wesoła choinka,
choinka, choinka wesoła!
Popatrz mamo, woła Krysia,
jak ten pajac skacze.
A czy słyszysz, mówi mama,
jak kaczuszka kwacze?
Pajac tańczy, kaczka kwacze,
posłuchajcie sami,
A zajączek tuż, tuż obok
rusza wąsikami.
Ref.: Choinka…  PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC
                                                         LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczy w związku ze zmianą pory roku.
2. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
4. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
5. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
6. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
7. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
8. Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
9. Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
10. Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
11. Nauka piosenek i pląsów.
11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, listonosza ich roli w życiu społecznym.
12. Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
13. Nauka, utrwalenie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
14. Rozbudzanie przynależności narodowej, szacunku do ojczyzny.
15. Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
16. Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
17. Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
18. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
19. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych i przy piosenkach znanych dzieciom.
20. Zwrócenie uwagi na respektowanie zasad bezpieczeństwa w sali oraz poza przedszkolem.

 

Piosenka „Pan Listopad”

I. Pan listopad gra na basie
dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się 
Trawką dotknął strun
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz
II. Pan listopad gra na bębnie
bara bara bam
Z deszczem kółka, równo pięknie
koncert daje nam
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz…
III. Pan listopad gra na flecie
Fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek z nut
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz…
 
 

„Sześć parasoli”

Kiedy deszcz na dworze pada, to w szatni stoi kolorowych parasoli gromada.
Ten pierwszy w esy -floresy – to parasol Teresy.
Drugi – czerwony w kółka – to parasol Jurka.
Trzeci – beżowy w kropki – to parasol Dorotki.
Czwarty –  żółty w kwiatki – to parasol Beatki.
Piąty – w ciapki zielony – to parasol Ilony.
Szósty – niebieski w kratkę – wybrał sobie Małgorzatkę.
Z Małgorzatą chodzi wszędzie i czeka, aż deszcz będzie.


         
  

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ  PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

1. Warzywa
2. Jesień w lesie
3. Jesień w parku
4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych
    w kodeksie przedszkolaka.

2. Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
4. Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
5. Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
6. Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
7. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
     w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach
    możliwości dzieci.
9. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
10.Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych
     figur geometrycznych.
11. 
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
12. K
ształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
13. 
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: lascebula.
14. 
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
15. 
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
16. Nauka piosenek i pląsów. 
17. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych
      przy piosenkach znanych dzieciom.

                                
                                                      

                                
Piosenka „Dary jesieni” (słowa i muzyka Joanna Bernat) 
 
1.Za domem w ogrodzie
Dojrzały warzywa
Wzięła Zosia koszyk i warzywa zrywa( x 2)  

Ref. Cebulę i pory
Kapustę i pomidory
Marchew i seler
I pietruszki cztery  

2. Poszła też do sadu,
Co się złotem mienił,
By dary pozbierać od Pani Jesieni( x 2) 

Ref. Tu śliwka, tu gruszka
Tam słodkie są jabłuszka
  A pod płotem stoi
 Malin pełen słoik
 

Piosenka „ Kasztanki”( sł. Janina Osińska, muz. Łucja Drege- Schielowa)

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie
A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie

     Ref. Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
  Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.

Ref. Kto się…

A ten piąty, a ten szósty kasztanek łaciaty
Zamiast dzieciom do kieszonki skoczył między kwiaty
     Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę