RADA RODZICÓW

                
                                            RADA RODZICÓW

                            w roku szkolnym 2019/2020
 

 
- przewodnicząca
- z-ca przewodniczącej
- z-ca przewodniczącej
- skarbnik
- sekretarz
- przewodnicząca komisji rewizyjnej
- członek komisji rewizyjnej
- członek komisji rewizyjnej
- członek Rady Rodziców
- członek Rady Rodziców
- członek Rady Rodziców