Zapisy

                                 

Zarządzenie Nr 21/2017
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka
w roku szkolnym 2016/2017


Na podstawie art.204 ust.1 p 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,poz 60)zarządza się co następuje

   §1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka, prowadzonym
na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo­waniu rekrutacyjnym

03.04-14.04.2017 r.

15.05-09.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i do­kumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni­czącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy-Prawo oświatowe

do 18.04.2017 r.

do 16.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za­kwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2017 r.

19.06.201 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pi­semnego oświadczenia

24.04-27.04.2017 r.

19.06 -30.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy­jętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2017 r.

03.07.2017 


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka. 
 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                              BURMISTRZ MIASTA

                                                                                              mgr.inż. Dariusz Misztal

           
Poniżej link do "Regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci"


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA”
W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
W ROKU  SZKOLNYM 2017/2018