Zapisy

                                 

Zarządzenie Nr 8/2018 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka
w roku szkolnym 2018/2019


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm. ) zarządza się,co następuje: 

   §1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka, prowadzonym na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo­waniu rekrutacyjnym

01.03-31.03.2018 r.

14.05-10.06.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i do­kumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni­czącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy-Prawo oświatowe

do 10.04.2018 r.

do 15.06.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za­kwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2018 r.

22.06.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pi­semnego oświadczenia

16.04-20.04.2018 r.

22.06 -30.06.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy­jętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2018 r.

02.07.2018 r.  


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka. 
 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                              BURMISTRZ MIASTA

                                                                                              mgr.inż. Dariusz Misztal

           
Poniżej link do "Regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci"


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA”
W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
W ROKU  SZKOLNYM 2018/2019