REGULAMIN NABORU DZIECI


                                    

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA” W RAWIE MAZOWIECKIEJ 
W ROKU  SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna:

1.Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  z późn. zm.)
zgodnie z:

1) Uchwałą NR XXVII/194/17 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do      przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

2) Zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 lutego 2019 r.     w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu            uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach            podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawa Mazowiecka w roku          szkolnym 2019/2020

3) Zarządzeniem nr 17/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 stycznia 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020

§1 

1)Niniejszy Regulamin określa procedurę i zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach także dzieci, które ukończyły 2,5 roku), do Przedszkola Miejskiego nr 1” Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. 

Tok postępowania rekrutacyjnego 

                                                                              §2

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Rawa 
   Mazowiecka. 
2.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje się wolnymi         miejscami w przedszkolu, to w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola mogą być         przyjęci kandydaci z poza obszaru miasta Rawa Mazowiecka. 
3.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 2 lipca roku szkolnego 
   poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
4.Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.
5.W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest zgodna z liczbą miejsc, przyjęć do    przedszkola dokonuje Dyrektor.
6.W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor przeprowadza rekrutację zgodnie 
   Regulaminem.
7.Zgłoszenia kandydata można dokonać do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli 
  prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. We wniosku należy określić kolejność   
  wybranych przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych i złożyć        ją w przedszkolu pierwszego wyboru.
8.Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok        szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w      terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.                  (załącznik nr 1 do regulaminu) 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

§3

 1.Rekrutację do przedszkola na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor w formie pisemnego 
   ogłoszenia.
 2.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera termin i miejsce składania przez rodziców 
   deklaracji i wniosków zgłoszenia oraz informację o miejscu udostępnienia Regulaminu.
 3.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor umieszcza:
    - na stronie internetowej przedszkola;
    - na tablicy ogłoszeń przedszkola. 

§4

1.Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.
2.Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Miasta Rawa Mazowiecka gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.
3.Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 1 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00  i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
4.Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową 
   www.rawamazowiecka.przedszkola.vnabor.pl Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.
5.Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać z komputera na terenie 
przedszkola lub pobrać papierową wersję wniosku w przedszkolu, wypełnić ją i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Następnie dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.
6.Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w § 5 Regulaminu.
7.Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku ze 
   zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
8.Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców 
   dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych 
   w Regulaminie.
9.Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.  

§5 

1. Dzieci kończące w danym roku kalendarzowym 6, 5 i 4 lata są przyjmowane do                  przedszkola w pierwszej kolejności.  
2.W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby dzieci niż ilość wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości:
     1) wielodzietność rodziny kandydata,
     2) niepełnosprawność kandydata,
     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3.Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, komisja przystępuje do drugiego etapu rekrutacji.
4.W drugim etapie rekrutacji bierze się pod uwagę następujące kryteria o różnej wartości 
   wyrażonej w punktach:
 

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje
edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

15 pkt

dane potwierdza dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej  w posiadaniu danej jednostki

Dziecko, którego samotny ojciec (opiekun prawny) pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym albo dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym 

15 pkt

 

 

dokument potwierdzający zatrudnienie  samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga  rodziców 
( opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy,  w przypadku  samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarcze lub poświadczenie rozliczenia się
 z ZUS-em  lub Urzędem Skarbowym,

- dokument potwierdzający pobieranie nauki przez samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga rodziców ( opiekunów prawnych) w trybie stacjonarnym: zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

 

dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim 

8 pkt

zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyrok sądu rodzinnego

czas pobytu dziecka w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie

7 pkt

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowane w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka;kryterium nie dotyczydzieci przyjmowanych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

5 pkt

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3


                                                                                     §6

1.Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 2, odpowiednio:
    a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - wzór załącznik Nr 3 do regulaminu, 
    b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 
 oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego    dziecka wspólnie z jego rodzicem – oświadczenie – załącznik Nr 4 do regulaminu,
    d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)- oświadczenie załącznik Nr 5 do regulaminu.

2.Oświadczenia potwierdzające spełnienia przez kandydata dodatkowych kryteriów zawartych w § 5 ust. 4, rodzic składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3.Rodzic składający oświadczenia zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
4.Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających 
   okoliczności zawarte w oświadczeniach  (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia   dokumentów);
5.W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie okoliczności zawartych 
  w 
oświadczeniu, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało 
  potwierdzone.
6.Na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych ustala się kolejność przyjęć.
7.W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie dzieci zamieszkałe w Rawie Mazowieckiej i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzeć wnioski rodziców dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Rawa Mazowiecka, uwzględniając kryteria określone w §5 pkt 4. Pierwszeństwo mają dzieci rodziców zamieszkałych poza terenem miasta a jednocześnie  pracujących na terenie miasta i na jego rzecz.
8.W przypadku, gdy przedszkole przyjmie wszystkie zgłoszone dzieci w wieku od 3 do 5 lat i nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może rozpatrzyć wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich, przy czym przyjmuje się kryterium wiekowe, zgodnie z datą urodzenia dziecka – od najstarszego   do najmłodszego. 

§7

Opublikowanie na stronie elektronicznego naboru i wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola odbywa się                  w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 17 kwietnia o godz. 8:00. 

§8

1.Złożenie podpisanego wniosku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami, lub deklaracji w terminie wskazanym w § 14 ust. 1 i 2 jest podstawą do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole.
2.Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w ciągu 5 dni tj. do 26 kwietnia od wywieszenia list zgłosić się do przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.
3.Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, o którym mowa w ust. 2 oznacza rezygnację 
 z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.
4.Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zawierające imiona i nazwiska kandydatów, 
   uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola są wywieszane w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola 30 kwietnia o godz. 8:00.
5.Umowy o korzystaniu z usług przedszkolnych podpisywane są w terminie do 31 sierpnia.
6.Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa 
w ust. 5 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie 
kandydata z listy dzieci przyjętych.

                                                                             §9

1.Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola służy prawo złożenia wniosku 
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
2.Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia   
   otrzymania odwołania.
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
6.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 
7.Dyrektor przyjmuje dzieci w każdym czasie roku szkolnego, o ile są wolne miejsca 
w przedszkolu. 
8.W miarę możliwości tworzone są grupy jednorodne wiekowo.
9.O ile sytuacja w danym roku tego wymaga, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo. 


Skład i prace komisji

§10

1.Komisja Rekrutacyjna zostaje powołana Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej.
2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi:
   -przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,
   -członek komisji – nauczyciel przedszkola,
   -członek komisji – przedstawiciel rodziców,
   -sekretarz komisji – nauczyciel przedszkola.
3.W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w charakterze obserwatora.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b)w przypadku uzyskania w II etapie rekrutacji takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu kandydata decyduje komisja poprzez wylosowanie wniosków, stosownie do liczby posiadanych wolnych miejsc.
c) podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
d)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
e)rozpatrywanie wniosków rodziców o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola i sporządzenie uzasadnienia w ustawowym terminie.
5.Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy:
a)organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
b)prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
   - zapoznanie z wykazem miejsc organizacyjnych,
   -zapoznanie z wykazem zgłoszeń dzieci do przedszkola,
   -zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,
   -kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie 
    kompletu dokumentów przedstawionych przez dyrektora przedszkola,
   -nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym: składanie podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzania listy dzieci.
c)odpowiedzialność za dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu.

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

§ 11

1.Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
    a) ogłoszenie o terminie rekrutacji zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta 
       Rawa Mazowiecka.
    b)udostępnienie do wglądu rodziców i na stronie internetowej przedszkola regulaminu 
        rekrutacji,
    c) przyjmowanie i wydawanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” oraz                               przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
    d) odnotowywanie faktu złożenia wniosku,
    e) rozpatrywanie odwołań złożonych do dyrektora.
2.Powiadamianie organu prowadzącego o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów 
  i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4.Archiwizowanie dokumentacji rekrutacyjnej.
5.Przyjmowanie dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego. 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z LISTY REZERWOWEJ

§12

 1.W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, dyrektor 
przyjmuje dzieci z listy rezerwowej, wg ilości punktów przyznanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym w grupie wiekowej, w której zwolniło się miejsce.
 2.Listę rezerwową generuje system naboru.
3.W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów zostaje powołana komisja odwoławcza 
    w składzie: 
    -przewodniczący komisji – nauczyciel przedszkola,
    -członek komisji – nauczyciel przedszkola,
    -członek komisji – przedstawiciel rodziców,
    -sekretarz komisji – nauczyciel przedszkola.

 Na wniosek dyrektora w pracach komisji mogą wziąć udział przedstawiciele organu prowadzącego.
4.Komisja weryfikuje ponownie otrzymane dokumenty biorąc pod uwagę kryteria zawarte w § 5.W nierozstrzygniętych przypadkach dopuszcza się losowy przydział wolnych miejsc.

   Z posiedzenia komisji odwoławczej sporządzony zostaje protokół.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

§13

1. Od 20 lutego do 28 lutego należy składać w papierowej wersji deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce.
2.
 Od 1 marca od godz. 8:00 do 31 marca do godz. 15:00 odbywa się rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny. W tym okresie trwa składanie wniosków dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru. 

3. Do 12  kwietnia trwają prace komisji- weryfikacja danych zawartych w oświadczeniach. 
4. 17 kwietnia o godz. 8:00 następuje ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola w siedzibie przedszkola oraz w systemie naboru. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, listy publikuje się w pierwszym dniu roboczym. 
5. Od 17 do 26 kwietnia przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców.
6. 30 kwietnia podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

§14

1. Od 13.05  do 10.06. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo­waniu rekrutacyjnym. 
2. Do 17.06. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów bra­nych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodni­czącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy.
3. 24.06. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. Od 24.06 do 01.07. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  w postaci pi­semnego oświadczenia.
5. 02.07. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. 
Do 31 sierpnia – podpisywanie umów na korzystanie z usług przedszkolnych. Niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata  z listy dzieci przyjętych.  


W PRZYPADKU, GDY KTÓRYKOLWIEK Z PODANYCH W REGULAMINIE TERMINÓW PRZYPADA W DZIEŃ WOLNY OD PRACY ZA WIĄŻĄCY UZNAJE SIĘ PIERWSZY DZIEŃ ROBOCZY PRZYPADAJĄCY PO TYM DNIU.