WITAMY

                                         
                                                                                             


                               Witamy na stronie

               Przedszkola Miejskiego nr 1

                  "Tęczowa Jedyneczka "               

                    w Rawie Mazowieckiej

         

Drodzy Rodzice...

W dniu 25.05.2020r. Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”
wznawia swoją działalność w ograniczonym zakresie przede wszystkim
dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości
zapewnienia dziecku opieki.
W związku z tym  rodzic przynajmniej na dwa dni przed planowanym
powrotem dziecka do przedszkola drogą telefoniczną (numery telefonów:
46 8143732,46 8144972, 691 444 806),e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
lub przez komunikator i-Przedszkole uzgadnia z dyrektorem termin powrotu
dziecka do przedszkola.Rodzic ma obowiązek wcześniej pobrać i wypełnić
ze strony internetowej przedszkola (w zakładce dla rodziców) druk  zgody
na pomiar temperatury dziecka, ankietę informacyjną oraz oświadczenie
rodzica i zapoznać się z obowiązującymi procedurami zamieszczonymi
na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole1rm.com.

Przed wejściem do budynku przedszkola rodzic dezynfekuje ręce
i sygnalizuje przyprowadzenie dziecka poprzez dzwonek.Personel
przedszkola odbiera dziecko od rodzica w wejściu,dokonuje pomiaru
temperatury,rozbiera je w wyznaczonym miejscu i odprowadza
do grupy.Nauczyciel danej grupy udaje się z dzieckiem do łazienki w celu
dokładnego umycia rąk.
Informuję również, że przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywać się
będzie w godzinach 6:30-8:30 a odbiór w godzinach 12:00-12:30 (dla rodziców,
którzy zadeklarowali pobyt dziecka na 5 godzin- czas realizacji podstawy
programowej) i w godzinach 14:15-17:30.W pozostałych godzinach przedszkole
będzie zamknięte.
Proszę również o ustalenie w miarę możliwości tych samych osób, które będą
przyprowadzać i odbierać dziecko (przypominam o upoważnieniu nowych osób
do odbioru dziecka jeśli nie są to rodzice czy prawni opiekunowie jeśli dotychczas
nie byli oni upoważnieni).

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana wg procedur opracowanych przez dyrektora przedszkola zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i pozytywnie zaopiniowanych przez PSSE w Rawie Mazowieckiej.
W przedszkolu na dzień dzisiejszy  przygotowano po  dwie sale zajęć dla 1 grupy dzieci, w których może każdorazowo przebywać do 12 dzieci pod opieką wyznaczonych nauczycieli i pracownika obsługi adekwatnie do złożonych deklaracji rodziców (na dzień 21.05.2020r. zgłoszono 17 dzieci,  dla których utworzono 2 grupy) .Do każdej grupy przypisani są ci sami opiekunowie przez okres dwóch tygodni.
W placówce przygotowano oddzielne sale na spożywanie posiłków oraz izolatkę.
Korzystanie z placu zabaw będzie ograniczone (zmienność grup na placu zabaw
i korzystanie tylko ze sprzętu, który może być dezynfekowany).
Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych przedmiotów i zabawek.
Nie może też zabrać z przedszkola żadnych przedmiotów.
Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną a także z infekcją typu: katar, kaszel,podwyższona temperatura ciała (pow.37°C).
Personel przedszkola wyposażony będzie w środki ochrony osobistej: przyłbice, rękawiczki, maseczki. Sale dla dzieci wyposażone będą tylko w te zabawki  i pomoce,które można na bieżąco dezynfekować (ozonator, płyny dezynfekcyjne).
Jako dyrektor przedszkola  dołożę wszelkich starań aby świadomie nie narażać nikogo na ryzyko zakażenia wirusem, jednocześnie prosimy Rodziców o rozważne korzystanie z otwartego  przedszkola  i bezwzględne stosowanie się do procedur wdrażanych przez Przedszkole. Jednocześnie nadal prowadzona będzie przez nauczycieli  zdalna edukacja dla wszystkich dzieci poprzez komunikator platformy iPrzedszkole i stronę internetową przedszkola.


        


SZANOWNI PAŃSTWO...

Decyzją Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Pana Piotra Irli działalność
żłobka miejskiego i miejskich przedszkoli pozostaje dalej zawieszona
do 24 maja 2020 r.
Poniżej  komunikat Pana Burmistrza.                       
O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

                         Z wyrazami szacunku Teresa Majcher - dyrektor przedszkola
               


KOMUNIKAT 
w sprawie przedłużenia zamknięcia żłobka miejskiego
oraz placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka 

Informuję, że ze względu na trwającą pandemię COVID-19, działalność:

1)Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej;
2)przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka;
3)oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
  jest Miasto Rawa Mazowiecka;

                                pozostaje zawieszona do 24 maja 2020 r.

Decyzja jest podyktowana troską o bezpieczeństwo zarówno najmłodszych mieszkańców
naszego miasta, jak również osób sprawujących nad nimi opiekę w żłobku oraz placówkach 
oświatowych na terenie Rawy Mazowieckiej.

W naszych placówkach trwają działania organizacyjne, które mają na celu zapewnienie 
dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa. Placówki są w stałym kontakcie z Powiatową
Stacją 
Sanitarno – Epidemiologiczną,z którą uzgadniane są zasady bezpiecznego ich
otwarcia 
i działania.

Województwo łódzkie należy do 5 regionów w kraju o największej liczbie zachorowań na COVID-19. 
Ponadto sąsiaduje z województwami, w których mieszka najwięcej osób zarażonych 
koronawirusem,tj. z województwem śląskim, mazowieckim i wielkopolskim.

Mając powyższe na uwadze informuję, że dalsze decyzje odnośnie do otwarcia rawskich 
placówek oświatowych będą podejmowane w oparciu o oficjalne komunikaty dotyczące 
sytuacji epidemicznej w Rawie Mazowieckiej i w kraju oraz o informacje o znoszeniu
kolejnych obostrzeń w naszym codziennym funkcjonowaniu.

                                                                                                             Piotr Irla
                                                                                       Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, dn. 14.05.2020 r.


              DRODZY RODZICE...


W trosce o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom, które w najbliższym czasie powrócą do przedszkola a także pracownikom przedszkola opracowaliśmy szczegółowe procedury zgodnie w wytycznymi GIS, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez PSSE w Rawie Mazowieckiej.

1.PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
      PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU W ZWIĄZKU
      Z COVID 19;

2.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
      PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECKA 
      LUB  PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGONR 1 
      „TĘCZOWA JEDYNECZKA” W  RAWIE MAZOWIECKIEJ;

3.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA  I ODBIERANIA DZIECKA  
      W ZWIĄZKU Z COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1
      „TĘCZOWA JEDYNECZKA” W RAWIE MAZOWIECKIEJ


Jednocześnie prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurami i bezwzględne stosowanie się do procedur, które będą niebawem wdrożone w przedszkolu tj.
w momencie jego otwarcia dla dzieci zgodnie  z decyzją Burmistrza Miasta Pana Piotra Irli.


                               Z poważaniem Teresa Majcher,dyrektor przedszkola

                                      

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI PODCZAS
              POBYTU W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 
                              W ZWIĄZKU Z COVID- 19

CEL: ZAPEWNIENIE PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM
              PRZEBYWAJĄCYM  W PLACÓWCE.
  1.W grupie przedszkolnej, w wyznaczonej i stałej sali, może każdorazowo
      przebywać do 12 dzieci (adekwatnie do powierzchni użytkowej sali)
      pod opieką dwóch opiekunów
 (w grupie integracyjnej 3 opiekunów).
      Do grupy przypisani są ci sami opiekunowie przez okres dwóch tygodni.
  2.Dziecko nie powinno przynosić do placówki żadnych przedmiotów
      i zabawek.
Nie może też zabrać z przedszkola żadnych przedmiotów.
  3.Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej jeden
     raz na godzinę,
w czasie przerwy  a w razie potrzeby także w czasie
     zajęć (dzieci przechodzą do 
sali obok na czas wietrzenia).
  4.W przypadku funkcjonowania więcej niż jednej grupy dzieci,
      zapewniona 
zostanie taka organizacja pracy, która uniemożliwi
      stykanie się ze sobą dzieci 
z różnych grup.
  5.Opiekunowie mają obowiązek zachować dystans społeczny między
     sobą, 
w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący  min. 2 m.
  6.Personel kuchenny nie ma możliwości kontaktowania się z dziećmi
     oraz personelem 
opiekującym się dziećmi.
  7.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez
     objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną a także
     z infekcją typu: katar, kaszel, podwyższona 
temperatura ciała.
  8.W placówce ograniczy się  przebywanie osób trzecich do niezbędnego
     minimum 
z zachowaniem wszelkich środków  ostrożności ( m.in. osłona
     ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tyko osoby zdrowe).
  9.Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy- dezynfekowany
     po każdorazowym 
użyciu.
10.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przed przyprowadzeniem dziecka
     do przedszkola wyrażają 
pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała
     dziecka,jeśli zaistnieje taka 
konieczność w przypadku wystąpienia
     niepokojących objawów chorobowych.
11.Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby, zostaje natychmiast
     odizolowane 
w odrębnym  pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
     z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób. Jednocześnie
     niezwłocznie powiadomieni zostają rodzice/prawni 
opiekunowie dziecka
     w celu natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola. 
     W tym celu rodzice zobowiązani są do podania  przynajmniej dwóch
     aktualnych numerów 
telefonów, pod którymi będą dostępni podczas pobytu
     dziecka  w placówce. 
12.W przedszkolu zapewnia się codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu, 
      na terenie placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości 
      i zmianowości grup, z wyłączeniem możliwości korzystania ze sprzętu, w jaki
      wyposażony jest plac zabaw, który nie będzie mógł być odpowiednio
      dezynfekowany (sprzęt zabezpieczony taśmami przed używaniem).
      Nie organizuje się żadnych wyjśćpo za teren przedszkola np. spacer do parku.
13.
Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem określa
     odrębna procedura.
 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI


1.Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego
   do rąk.Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
2.
Pracownicy przedszkola w poszczególnych oddziałach regularnie myją ręce
   ciepłą wodą z mydłem oraz nadzorują wykonywanie tych czynności przez
   dzieci, szczególnie po wejściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie
   ze świeżego powietrza a także po każdorazowym skorzystaniu z toalety.
3.
Dyrektor odpowiada za codzienne monitorowanie prac porządkowych
   ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
   komunikacyjnych,dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek
   i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,klawiatury, włączników.
4.Wszyscy pracownicy przedszkola zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej –
    adekwatnie do aktualnej sytuacji.
5.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami
    prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
    instrukcje.
6.Systematycznie i na bieżąco dezynfekuje się toalety.
7.W przedszkolu prowadzi się rejestry czynności higienicznych i dezynfekcyjnych
    pomieszczeń i powierzchni.
 
 
                                     
 ORGANIZACJA ŻYWIENIA 

1.Korzystanie z dystrybutora wody odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
2.Podczas przygotowywania posiłków oprócz warunków wymaganych przepisami
   prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo
   wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
   epidemiologicznego pracowników– w miarę możliwości odległość stanowisk
   pracy,środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
   i sprzętów.W pomieszczeniach tych utrzymuje się wysoką higienę, przestrzega
   się mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
   kuchennego,naczyń stołowych oraz sztućców.
3.Personel kuchenny nie  może kontaktować się z dziećmi oraz personelem
   opiekującym się  z dziećmi.
4.Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z detergentem (mycie
   w temp. powyżej 60̊ C z  wyparzaniem).
                       

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
U DZIECKA  LUB  PRACOWNIKA
PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGONR 1 „TĘCZOWA JEDYNECZKA” 
W  RAWIE MAZOWIECKIEJ

1.Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, 
   bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 
   W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
   przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować
   się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
   zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
   pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
   koronawirusem.
2.
Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu
   powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3.Na terenie przedszkola wyznacza się pomieszczenie, które będzie wyposażone
   w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować
   osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4.W przypadku stwierdzenia u wychowanka lub pracownika przedszkola
   objawów takich jak:gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem 
   należy:
           -Pracownika niezwłocznie odsunąć od pracy.
           -Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu.
           -Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-
             epidemiologiczną lub najbliższy oddział zakaźny.
           -Zamknąć budynek, nikogo nie wpuszczać ani nie wypuszczać,
            chyba że inne będą wytyczne Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
           -Dalej postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od
             pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
           -Powiadomić rodziców lub rodzinę chorego.
           -Powiadomić organ prowadzący (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka).
5.W przypadku zamknięcia placówki lub kwarantanny powiadomić
   Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegaturę w Skierniewicach.
6.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
   gruntownemu sprzątaniu 
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
   (klamki,poręcze, uchwyty itp.)
7.Należy sporządzić wykaz osób przebywających w tym samym czasie
   w obszarze przedszkola,w którym przebywała osoba podejrzana
   o zakażenie.
8.W dalszym postępowaniu należy stosować się do wytycznych GIS
   dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl
   odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9.W przypadku pojawienia się wątpliwości należy zwrócić się do PSSE
   w celu konsultacji lub uzyskania porady.

WAŻNE TELEFONY

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Województwa Łódzkiego dedykowana
sprawom związanym wyłącznie z Koronawirusem SARS-COV-2 -
      +48 695 422 338,
      +48 782 277 228,
      +48 663 114 439,
      +48 663 154 463,
      +48 782 236 442,
      +48 665 386 932  
– czynne 7dni/tyg. w godz. 08:00 – 22:00.

Nr alarmowy PSSE w Rawie Maz.  609 733 252 – czynne całą dobę;

Całodobowa infolinia NFZ – tel . 800 190 590;

Kuratorium Oświaty w Łodzi – tel. 42 637 70 55;  
Delegatura w Skierniewicach tel. 46 833 44 62.

Urząd Miasta Wydział Edukacji i Spraw Społecznych– w godz. 8.00-15.00;
                    +48 46 814 3769,  
Sekretariat +48 46 814 47 11;
                    +48 46 814 37 31.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 46 814 29 38.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. - 46 814 23 39.

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi  wywołującemu
                                      chorobę COVID-19

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego 
jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji
oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go zlikwidować prostymi środkami
czystości.

Wirus przenosi się:
        -bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne
          kropelki powstające  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być
          bezpośrednią przyczyną zakażenia.
          Odległość min. 1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana
          jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha
          w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
        -pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania
          czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania
          poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilkunastu godzinach. 

Postępowanie:
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i ciepłej wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu,używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego?
Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on
na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając
mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu
(min. 60%).

Dlaczego?
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu
się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz
zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi ludźmi, 
szczególnie tymi, którzy kaszlą,kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? 
Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, 
taką jak COVID-19,kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki 
śliny i śluzu zawierające wirusa.Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, 
że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. 
Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz 
przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij 
pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij
pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie
Ministerstwa Zdrowia 

Dlaczego?
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć
wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, 
koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus
influenzae
a, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś
poza granice kraju.
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś 
za granicę kraju,pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony
podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu
do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem
Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć 
rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.Jednak stosowanie
samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone 
ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami
ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego
kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 2 metry odległości).

                     
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA  I ODBIERANIA DZIECKA
W ZWIĄZKU 
Z COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1
„TĘCZOWA JEDYNECZKA”
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Cel procedury:
Wprowadzenie procedury dotyczącej bezpieczeństwa przyprowadzania/
odbierania dzieci w przedszkolu znajduje swoje uzasadnienie w trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka opiekunowie
i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętą
procedurą. 
Rodzice zobowiązani są  znać i przestrzegać postanowienia  niniejszego dokumentu.

1.Każdy rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola po przerwie
   spowodowanej pandemią jest zobowiązany do udzielenia informacji –
   wypełnienia Ankiety Informacyjnej (załącznik nr 1). Rodzice zobowiązani są
  do podania przynajmniej dwóch aktualnych numerów  telefonów,  pod którymi
  będą dostępni podczas pobytu dziecka w placówce w celu zapewnienia szybkiej
  komunikacji. 
  Przyprowadzone dziecko powinno być zdrowe a po przebytej chorobie rodzic
  składa oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do pobytu dziecka w placówce.
2.Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez
   rodziców (opiekunów prawnych).Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo
   w drodze do przedszkola i do domu (są odpowiedzialni za zabezpieczenie środkami
   ochrony osobistej).
3.Rodzice nie wchodzą do placówki a jedynie osobiście powierzają dziecko
   opiekunowi (pracownikowi przedszkola) lub je odbierają przy wejściu do
   przedszkola.
   Opiekun dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka, rozbiera i ubiera
   dziecko w szatni,odprowadza je do sali i przyprowadza do szatni przy
   odbiorze przez rodzica/opiekuna.
4.Po wejściu do sali dziecko wykonuje czynności higieniczne (dokładne mycie rąk)
   pod nadzorem nauczycielki.
5.Obowiązkiem rodzica/opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko
   jest stosowanie środków ochrony osobistej i dezynfekcja rąk przy wejściu
   do placówki.
6.W przypadku gdy zaistnieje konieczność rozmowy rodzica/opiekuna dziecka
   z pracownikiem placówki zaleca się zachowanie dystansu społecznego
   wynoszącego minimum 2 metry z rygorystycznym przestrzeganiem wszelkich
   środków ostrożności.
7.Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby
   zdrowe.Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie
   lub izolacji w warunkach domowych,  dziecko nie może być przyprowadzone
  do przedszkola.

         
     

Szanowni Państwo ...

Poniżej zamieszczam informację ze strony Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka dotyczącą przewidywanego terminu otwarcia przedszkola.
Uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy 12 rodziców zadeklarowało chęć powrotu dzieci do przedszkola. Proszę Państwa- Rodziców, którzy jeszcze nie przekazali informacji zwrotnej dotyczącej powrotu lub rezygnacji z powrotu waszych dzieci do przedszkola o kontakt z przedszkolem i przekazanie swojej decyzji.

"Znane są wstępne daty otwarcia żłobka, przedszkoli i instytucji kultury. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Burmistrz Piotr Irla odbył dziś (4 maja) spotkania
z dyrektorami rawskich placówek oświatowych oraz kultury. Szczegółowo przeanalizowano sytuację każdej
z jednostek, skonfrontowano ją z wytycznymi ministerstw i GISu, zapoznano się także z aktualną sytuacją epidemiczną w mieście.
Na tej podstawie burmistrz wskazał daty możliwego otwarcia placówek. I tak:
- 18 maja: otwarcie żłobka, przedszkoli i klas przedszkolnych w szkołach podstawowych;
- 11 maja: otwarcie miejskiej biblioteki i rawskiego muzeum.
Do tego czasu dyrektorzy placówek opracują dokładne procedury pobytu dzieci
i opieki nad nimi w naszych obiektach oraz zasady
korzystania z biblioteki i muzeum.
Będziemy o nich informować i przekazywać Państwu zasady reżimu sanitarnego,wdrożonego przez 
daną jednostkę.
Podane daty mogą ulec zmianie, jeśli sytuacja epidemiczna w mieście ulegnie w sposób istotny pogorszeniu.
W przypadku żłobka i przedszkoli pierwszeństwo opieki - tak jak mówią wytyczne ministerialne - będą miały dzieci rodziców, którzy z racji wykonywanego zawodu znajdują się na pierwszej linii walki z epidemią. Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie dzieci, a także użytkowników instytucji kultury. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby świadomie nie narażać nikogo, również naszych pracowników, na ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednocześnie będziemy prosić Państwa o rozważne korzystanie z otwieranych przez nas obiektów i bezwzględne stosowanie się do procedur wdrażanych przez każdą z naszych instytucji".
                                               
                          Teresa Majcher-dyrektor przedszkola

         

Szanowni Państwo ,

W związku z możliwością otwarcia od dnia 6 maja  2020 r. przedszkoli
i żłobków  dyrektor musi zebrać  informacje  dotyczące odpowiedniego  zaplanowania  bezpiecznego pobytu w placówce dzieciom, które będą  do niej uczęszczały w najbliższym czasie.

Zwracamy się więc do Państwa- Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy
i nie mają innej możliwości zapewnienia dzieciom opieki o zgłoszenie  zamiaru powrotu dziecka do
przedszkola w okresie od 6 maja 2020r. oraz koniecznym czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Informację taką prosimy  przekazać  telefonicznie ( 46 814 37 32)  bądź mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub przez komunikator iPrzedszkole.  Jednocześnie informujemy, że w związku z ograniczeniami, które nakłada na nas sytuacja epidemiologiczna nie możemy zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Zwracamy się więc z ogromną prośbą o przeanalizowanie możliwości zapewnienia dziecku innej opieki niż przedszkolna  uwzględniając jednocześnie wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID-19 i zgłaszanie tylko tych dzieci, którym nie  jesteście  Państwo w stanie zapewnić żadnej innej opieki.  Przypominamy, że w dalszym ciągu w celu zmniejszenia potencjalnej liczby chorych zaleca się ograniczanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich a co za tym idzie pozostawanie w domu. Mając  wiedzę  o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników ponosicie Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do przedszkola.

ZEBRANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI JEST NA RAZIE TYLKO ORIENTACYJNE, PONIEWAŻ NIE ZAPADŁY  JESZCZE DECYZJE ORGANU PROWADZĄCEGO PRZEDSZKOLE  CO DO OTWARCIA PLACÓWKI.

Ważne!

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest nadal wypłacany rodzicom, gdy:

  • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-1

Informację o konieczności powrotu dziecka do przedszkola i czasie jego pobytu prosimy przekazać do dnia 4 maja 2020r. do godziny 9:00.

            Z poważaniem Teresa Majcher  - dyrektor przedszkola


       

Wyniki rekrutacji 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Rawie Mazowieckiej informuje, że 30 kwietnia 2020r. zostały opublikowane listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 1.  Z przykrością informuję Państwa, że nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane i przyjęte do naszego przedszkola. Liczba chętnych przewyższała liczbę wolnych miejsc. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szk. 2020/2021 wywieszone są na drzwiach wejściowych do przedszkola a także można sprawdzić informację o przyjęciu dziecka do przedszkola w systemie naboru na swoim koncie (należy pamiętać login i hasło założone przy wypełnianiu wniosku), gdzie składaliście Państwo wniosek elektronicznie lub uzyskać informację telefonicznie w siedzibie przedszkola (w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-16:00).

Wszystkie dzieci zakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej , których rodzice potwierdzili wolę zostały przyjęte.    

 

                                                                               Z poważaniem Teresa Majcher  

         

Kącik dla Rodziców

Zapraszamy do Kącika dla Rodziców gdzie znajdziecie Państwo przydatne informacje od logopedy i psychologa.

         

Wyniki naboru na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Rawie Mazowieckiej informuje, że 17 kwietnia 2020r. o godz. 14:00 zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1.  Z przykrością informuję Państwa, że nie wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do naszego przedszkola. Liczba chętnych przewyższała liczbę wolnych miejsc. Listy wywieszone są na drzwiach wejściowych do przedszkola a także można sprawdzić informację o zakwalifikowaniu  dziecka do przedszkola w systemie naboru na swoim koncie (należy pamiętać login i hasło założone przy wypełnianiu wniosku), gdzie składaliście Państwo wniosek elektronicznie lub uzyskać informację telefonicznie w siedzibie przedszkola (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola a także zakwalifikowanych do innego przedszkola zgodnie  z wybraną  drugą i trzecią  preferencją otrzymali już informacje telefonicznie.

Wszystkim Państwu, których dziecko zostało zakwalifikowane  do Przedszkola Miejskiego  nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" przypominam, że nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Należy złożyć potwierdzenie woli najpóźniej do 28 kwietnia 2020r. na druku dostępnym na stronie naboru bądź wygenerowanym wcześniej razem z wnioskiem. Potwierdzenie woli można złożyć elektronicznie (skan podpisanego dokumentu na e-mail przedszkola) za pomocą podpisu elektronicznego na skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka a także w ustawionej przed drzwiami wejściowymi do przedszkola skrzynce-pudełku. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do innego przedszkola składają potwierdzenie woli w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.

Wyniki naboru:

Do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" w Rawie Mazowieckiej złożono łącznie 94 wnioski o przyjęcie dziecka w tym 74 wnioski z pierwszej preferencji. Zgodnie z liczbą wolnych miejsc zakwalifikowanych zostało 50 dzieci z wniosków złożonych z pierwszej preferencji, 8 dzieci zakwalifikowano do innych przedszkoli (zgodnie z wybraną drugą bądź trzecią preferencją) i 16 dzieci nie zostało zakwalifikowanych do żadnego przedszkola (w tych przypadkach rodzice nie wskazali we wniosku drugiej i trzeciej preferencji). Najniższa liczba punków niezbędna do zakwalifikowania dziecka wyniosła 1012.

Termin składania wniosków w drugim etapie rekrutacji rozpoczyna się od 11 maja 2020r. Pozostałe miejskie przedszkola dysponują wolnymi miejscami i wszystkie dzieci niezakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 1 mają szansę znaleźć miejsce w innym miejskim przedszkolu w drugim etapie rekrutacji.

                                                                    Z poważaniemTeresa Majcher

 

         
  

         

Szanowni Rodzice

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest nietypowa dla nas wszystkich.
Wspólnie musimy zmierzyć się z tym,
co aktualnie się dzieje. Musimy zastosować
optymalne środki ostrożności, byśmy wszyscy zdrowi wrócili do normalnego życia.

W okresie od dnia 25 marca 2020 roku do 26 kwietnia 2020 roku zadania
jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust.1,
są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Od środy 25 marca 2020 roku pracujemy według miesięcznych
planów pracy
i obowiązującej tematyki za pośrednictwem naszej strony przedszkolnej
www.przedszkole1rm.com i poszczególnych ,,okienek” grup.

W związku z wydłużeniem zamknięcia przedszkola do 26 kwietnia 2020 r.
     projekt organizacji procesu zdalnego nauczania:

     1.Kształcenie na odległość jest obowiązkowe.

     2.W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo
         wychowanków.

     3.Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Przedszkola - e-mail:             
                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    4.Nauczyciele opracowują tygodniowy zakres treści nauczania/ Tygodniowy
       plan pracy/i przesyłają go Dyrektorowi
Przedszkola na tydzień przed jego
       realizacją.

   5.Nauczyciele codziennie przekazują materiał na stronę przedszkola do
       poszczególnych okienek grup / Zakładka: grupy - aktualności/
oraz na
       tablicy ogłoszeń i w komunikatorze w zakładce dla rodziców
       w systemie iPrzedszkole.

   6.Nauczyciele przekazują wychowankom materiał do opracowania zgodnie
      z treściami zawartymi w podstawie programowej,
tygodniowym planem
      pracy oraz dostosowują treści edukacyjne do indywidualnych możliwości
      wychowanków,
 uwzględniając informacje zwrotne przekazywane
      przez rodziców.

 Poniżej, zgodnie z rekomendacją MEN, umieszczamy informacje,
    jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu,
jak motywować
    i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza przedszkolem.

            • Nauka to nie tylko obowiązek, to także przyjemność. Dzieci lubią
              poznawać nowe rzeczy,odnosić sukcesy.
Spróbujcie zachęcić swoje dziecko,
              by codziennie  poświęcało czas na naukę – tak jakby było w przedszkolu
 
             /wykorzystujcie przesyłane materiały/.

           • Zamieńcie naukę w zabawę, by zachęcić dziecko do działania. Nauka
                 pozbawiona cech zabawy, szybko może
stać się przykrym obowiązkiem
                 /eksperymentujcie, twórzcie /.

          • Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości ,,nauki zdalnej”.
               Rodzicu – prosimy Cię o pomoc.
Ty jesteś teraz najbliżej swojego dziecka.
               Bądź też wsparciem dla swojej pociechy.
               Pamiętaj, że zawsze możesz
 zwrócić się do nauczyciela z danym
               problemem.
               Zrobimy  wszystko, by go rozwiązać.

 Nikt z nas nie wie tak naprawdę ile czasu przyjdzie nam pracować
 w zmienionych warunkach, dlatego prosimy Państwa
 o cierpliwość,
 wyrozumiałość i wzajemną życzliwość. Jesteśmy Państwu wdzięczni
 za wysiłek, który już włożyliście w pracę
 w tych trudnych warunkach
 i za ten, który przyjdzie nam wspólnie wnieść w najbliższych dniach, tygodniach.

                               Z wyrazami szacunku Teresa Majcher-dyrektor przedszkola

         

Pomagamy jak potrafimy 

Społeczność naszego przedszkola zawsze chętnie wspiera potrzebujących.
   I teraz, w tym trudnym czasie,wychodzimy naprzeciw obecnej sytuacji.
 
   
Nie zwlekamy, działamy!
   Wspólnie z przyjaciółmi przedszkola  zebraliśmy 1950 zł, 
   które przekazaliśmy dla szpitala zakaźnego im.Biegańskiego w Łodzi.

   Wspieramy również rawską służbę zdrowia. Z zebranych wśród pracowników
   i ludzi dobrej woli pieniędzy, kupiliśmy potrzebne materiały.W domach,
   w oddzielnych salach,z ogromnym pokładem chęci do pracy, z zachowaniem
   wszelkich zasad higieny i zaleceń - szyjemy maseczki!
   Każdy znajduje w tym przedsięwzięciu coś dla siebie - od cięcia materiału,
   przez prasowanie
 i w końcu szycie.
   Pierwszą partię gotowych maseczek-150 szt. przekazaliśmy do szpitala
   im. Świętego Ducha.

Na tym nie poprzestajemy...trwają prace na kolejnymi partiami.
   Dopóki starczy nam materiałów i sił będziemy pomagać.


   Mamy nadzieję,że choć troszkę przyczynimy się do wygrania walki
   z chorobą,która tak się rozwinęła a może dotknąć każdego z nas...

               Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję dziękujemy ...         

  Idziemy na spacer :)

Za oknem słoneczko coraz mocniej świeci,trawka zaczyna się zielenić ale my niestety  musimy pozostać w domu.
Dlatego zapraszamy na wirtualny spacer w poszukiwaniu zwiastunów wiosny.


                     
 
PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA...  Konkurs plastyczny


CELE KONKURSU:
– rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,
– wyzwolenie wyobraźni dziecięcej, kreatywności, wrażliwości estetycznej         
   i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi poprzez  
   ekspresję plastyczną,
– rozbudzanie zainteresowań przyrodą,  jej bogactwem i pięknem.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola  
    Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej zmiany  
    zachodzące w przyrodzie wiosną.
3. Praca może być wykonana w formie płaskiej lub półprzestrzennej techniką
    dowolną.                                                                                    
4. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu  
    rodzica/ opiekuna.
5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane- posiadać 
    metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek (i lub grupę    
    przedszkolną, do której uczęszcza).
6. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych.  
    Oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych   
    prac.
7. W konkursie mogą brać udział jedynie prace,  które nie będą zgłaszane  do 
     udziału w żadnym innym konkursie.
8. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
9. Prosimy o przesłanie fotografii wykonanej pracy z widoczną metryczką oraz 
    procesu twórczego (mile widziany krótki „fotoreportaż” ilustrujący prace 
    dziecka np.2- 3 zdjęcia), na adres email:
                         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Na prace konkursowe i fotoreportaże czekamy do 10.04.2020 r.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
    danych osobowych uczestników i opiekunów- przesłane fotografie prac oraz    
     dzieci je wykonujących zostaną umieszczone na stronie internetowej
     przedszkola.
9. Laureaci konkursu -miejsca od 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe.
 
         

W naszej galerii pierwsze fotoleracje.Zapraszamy 

                                                                                                                                                                                              

Zabawy plastyczne

Twarz pani wiosny 3D
                     
 Eksperymenty

  Zabawy z wodą
                                                   

Zabawy sensoryczne

Zabawy z ryżem
                                                  

Posłuchajmy razem

Bajeczka o Hani i dwóch zajączkach 

                                   
 
 Zabawy przy muzyce

W górę, ręce w górę Maria Tomaszewska
 

         

Misiowa mama

Misiowe przedszkole zaprasza.

                     


Zabawy ruchowe

Junior.sport poleca gry i zabawy ruchowe,w które można bawić się w domu.

                   
Wiosennie

Piosenki i materiały do druku.

                 

Posłuchajmy razem

Bajka "Cudaczek wyśmiewaczek" cz.1, cz.2.
                                     
                                 


Zabawy z matematyką

Na blogu Szaloneliczby.pl wiele ciekawych zadań i ćwiczeń dla przedszkolaków. 
           
         

Drodzy Rodzice...

W ten trudny czas zachęcamy Państwa do wspólnej zabawy.
Zapraszamy do przesyłania fotoleracji z działań naszych przedszkolaków w domach.
Pokażcie w jaki sposób spędzacie wspólnie  czas.
Zdjęcia ( najlepiej w poziomie) wraz z krótkim opisem prosimy przesyłać na adres:
                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcia będą zamieszczane na stronie przedszkola w galerii głównej.
                   Pierwsze zdjęcia już do nas dotarły.Piotruś wraz z mamą ,,upiekli,, smakowitą  pizzę z papieru.


                                                                Pozdrawiamy

   
          


Zabawy z językiem 

      Język angielski
3-latki - utrwalenie poznanych liczebników z piosenką  
4-latki -przypomnienie poznanych części ciała
5-latki- utrwalenie alfabetu: „A B C alphabet song” 

    Język niemiecki
5-latki utrwalenie liczebników 
                 

Zabawy logopedyczne

 Gimnastyka buzi i języka 

                 

Misiowa mama

 Czytelnicze spotkanie z panią Wiosną na żywo :)

                 

Zabawy plastyczne

Pizza z papieru 
           
                 


Pan Miłosz zaprasza 
             
Zabawy przy muzyce
         

Drodzy Rodzice...

Mija tydzień odkąd zamknięte zostały placówki oświatowe.W ciągu tych kilku dni wszyscy musieliśmy ,,przestawić,, nasze życie na inne tory.
Dla nas był to czas nauki, zdobywania wiedzy na temat innego systemu pracy,
bez kontaktu z naszymi ukochanymi przedszkolakami.

Również i dla Państwa czas, kiedy zmuszeni zostaliście do pozostania w domu
i zapewnienia dzieciom atrakcyjnych  i aktywnych form spędzania czasu.

Wiemy ,że to właśnie Wy –Rodzice wiecie najlepiej czego potrzebują
Wasze dzieci, w jaki sposób zagospodarować  im ten  
czas bez kolegów,
przedszkola, bez nas.
Zdajemy sobie sprawę z tego ile trudu wymaga zorganizowanie zajęć czy zabaw.

Dlatego postanowiłyśmy pomóc w tej niezwykle trudnej sytuacji.
Na naszej stronie będziemy  podsyłać pomysły,które będą inspiracją do aktywnego
spędzania czasu z dzieckiem.

Zapraszamy również do kontaktu poprzez portale społecznościowe, maile
i komunikator i-przedszkole.

Mamy nadzieję ,że już niedługo wszystko wróci do normy i znów spotkamy się w przedszkolu.

                                                         Pozdrawiamy...... Nauczycielki przedszkola         

Szanowni Państwo...

Znajdujemy się w szczególnym czasie. Czasie trudnym, wymagającym
od nas rozwagi i dyscypliny.
W tej chwili nie mam wiedzy o przypadkach wykrycia koronawirusa
w Rawie Mazowieckiej, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to
tylko kwestia czasu.
Na pewno obserwujecie Państwo doniesienia medialne i wiecie,
że niebawem należy się spodziewać większej fali zachorowań.
To, w jakim stopniu dotknie ona rawian, w dużej mierze zależy
od naszego zachowania.

Stąd moje przypomnienie i prośby:
               -nie wychodźmy z domu bez wyraźnej potrzeby;
               -zatrzymajmy w domu dzieci i młodzież, nie pozwólmy
                 im na grupowe przebywanie w miejscach publicznych;
               -rygorystycznie przestrzegajmy zasady higieny;
               -dezynfekujmy ręce; 
               -pamiętajmy, że klamki i wózki sklepowe to największe skupisko
                 zarazków;
               -pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach większość spraw możemy załatwić
                 przez telefon, Komunikator miejski lub Internet; 
               -zwróćmy uwagę na naszych sąsiadów, jeżeli są to osoby starsze lub chore
                 może trzeba im, np. zrobić zakupy?

W razie złego samopoczucia i podejrzenia, że możecie być zarażeni
koronawirusem, wykonajcie w pierwszej kolejności telefon do SANEPID-u,
jest to podmiot wyznaczony do koordynacji działań związanych z epidemią.

Ja ze swej strony wykonuję wszystkie zalecenia władz centralnych.

W tej chwili zamknięte są szkoły, przedszkola i żłobek, oraz basen,
muzeum, biblioteka i Miejski Dom Kultury.
Zamknięta została kasa w urzędzie miasta i zachęcam do płatności elektronicznej.
Ograniczyłem też godziny przyjęć interesantów w niektórych wydziałach.

Dalsze działania będą zależały od rozwoju sytuacji.

Nie ulegajmy panice, ale też nie lekceważmy zagrożenia.
Bądźmy ostrożni, odpowiedzialni i zdyscyplinowani.
Jesteśmy wzajemnie odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo.

                                        Piotr Irla Burmistrz Rawy Mazowieckiej

        

Szanowni Państwo !

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich
    i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
    Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.
    Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej
    przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek
    systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 25 marca br.
    funkcjonowanie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych  na terenie całego kraju
    zostaje czasowo ograniczone. 
    Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno
    publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
    Decyzja  powyższa wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się
    koronawirusa.

W związku z tym:

           -zajęcia w  przedszkolu  będą zawieszone na 2 tygodnie;  
            w dniach 12 i 13 marca br.(czwartek i piątek)  w przedszkolu
            będą odbywały się jedynie działania opiekuńcze;
          -od poniedziałku 16 marca  do środy  25 marca br. dzieci nie przychodzą
           do przedszkola;

Rodzicu,

           -na opiekę nad  dzieckiem w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy
             do 14 dni.
             S
zczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

           -przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe
             informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

           -rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
             w których przebywasz;

           -śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
              oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

PRZYPOMINAMY

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

           -Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

           -Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr
            odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię,co zrobić, by otrzymać pomoc.
                                    

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                 Teresa Majcher – dyrektor Przedszkola
                 

Szanowni Państwo!

W związku z docierającymi do nas coraz bardziej niepokojącymi informacjami
związanymi z epidemią koronawirusa w Europie zwracamy się z prośbą 
o bardzo
poważne potraktowanie problemu i zastosowania się do powyższych zaleceń. 

1.Prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola  dzieci z objawami
     chorobowymi takimi jak:kaszel, katar, osłabienie, stan podgorączkowy.

     Dziecko chore potrzebuje specjalnych warunków aby powrócić do zdrowia-
     przedszkole ich nie zapewni. Zadaniem przedszkola jest zagwarantowanie 
     takich warunków pobytu dla wszystkich dzieci aby nie narażać ich na ryzyko
     zachorowania,które się  zwiększa w kontakcie z dziećmi chorymi.

     Powikłania po zlekceważonych infekcjach grypowych i grypopodobnych
     są poważne i często zagrażają nawet życiu.

Informujemy więc, że  jeżeli w ciągu dnia pojawią objawy chorobowe u dziecka
będziemy wzywać
Państwa do odbioru dziecka z przedszkola. Prosimy więc aby
nie bagatelizować telefonów 
z przedszkola i  poważnie potraktować nasze zalecenia.

2.Zwracamy się z prośbą o nieprzynoszenie do przedszkola przez dzieci
       własnych zabawek 
i pluszaków w celu ograniczenia ryzyka zachorowań.
       Prosimy również o ograniczenie wchodzenia 
rodziców do sal zajęć dzieci
       (tylko w sytuacjach koniecznych i zawsze w jednorazowym obuwiu
       ochronnym).
       Zawsze jest możliwość kontaktu z nauczycielem dziecka w szatni.

3.Prosimy o utrwalanie nawyków higienicznych u dzieci tj. częstego 
       i dokładnego mycia rąk,dokładnego wydmuchiwania nosa w chusteczkę,
       a także unikania  kichania czy kasłania w kierunku innych osób.

4.W przedszkolu zapewniamy chusteczki higieniczne, ciepłą bieżącą wodę,
      mydło i ręczniki jednorazowe.

      Kontrolujemy właściwe mycie rąk u dzieci, myjemy i dezynfekujemy zabawki,
      dbamy o higienę 
wszystkich pomieszczeń stosując zalecane profesjonalne
      środki i sprzęty.

5.Prosimy śledzić informacje dotyczące tego problemu zamieszczane w szatni
        przedszkola,
na stronie internetowej przedszkola, stronie internetowej
        Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Głównego Inspektora Sanitarnego,
        oraz  na stronie rządowej .


                     
            Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej 

            dla Rodziców uczniów przedszkoli, szkół
     
            i placówek oświatowych 
w zakresie profilaktyki 

            zdrowotnej w związku z pojawiającymi się

            
w niektórych krajach przypadkami zachorowań

                             na koronawirusa


RODZICU....

-Nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

-Jeśli nie masz kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw;

-Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego
  zamknięcia żłobka,
 przedszkola lub szkoły, masz prawo do zasiłku
  opiekuńczego
(art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368);

-Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach
  Głównego Inspektoratu Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia.

-Najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna:

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

                                     ul.Łowicka 15 
 
                        96-200 Rawa Mazowiecka

Informacja o numerach

centrala: (46) 814-48-62

sekretariat: (46) 814-34-95

numer alarmowy czynny całą dobę : 609 733 252            W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń 

            na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj

            o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

                 

                   Nabór dzieci do przedszkoli

2 marca rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkoli. 
   Na terenie naszego miasta odbywa się on drogą elektroniczną.
   Wnioski należy składać  za pośrednictwem aplikacji „ Nabory”,
   "Kanał kandydata"dostępnej
na stronie   
            https://portal.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/rejestr.aspx

            Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola:
                            02.03.2020 r. - 31.03.2020 r.

2)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych 
    i niezakwalifikowanych:
                              17.04.2020 r.

3) Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola:    
                           17.04.2020 r. - 28.04.2020 r.

4)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych:
                                        30.04.2020 r.

           Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1)Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola:
                            11.05.2020 r. - 12.06.2020 r.

2)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych:   
                                        22.06.2020 r.

3)Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do przedszkola:
                               22.06.2020 r. - 29.06.2020 r.

4)Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych:
                                          01.07.2020 r.


         
               Harmonogram dni otwartych w Przedszkolu 

 24.II.2020 r.  10:00-11:00

1. Spotkanie w grupie „Papużki”.

        -Przywitanie się z rodzicami i dziećmi.
           -Informacje o przedszkolu (ramowy rozkład dnia, zajęcia dodatkowe,
             programy  na jakich pracujemy)

  2. Oprowadzenie rodziców z dziećmi po przedszkolu.
  3. Zabawy w sali gimnastycznej:
          - demonstracja dywanu edukacyjnego;
          - zabawy z chusta animacyjną;
          - mini tor przeszkód;
          - zabawy samochodami;
          - swobodna zabawa dzieci.


 25.II.2020 r. 10:00-11:00

1. Przywitanie
2. Wspólnej zabawy przy muzyce dziecięcej.
3.
Swobodna zabawa: klockami, puzzlami, samochodami, lalkami itd.
4.
Wyjście na plac zabaw. (w zależności od pogody)

 Dla rodziców, którzy nie byli pierwszego dnia indywidualne oprowadzenie
     po przedszkolu.

                                       Zapraszamy 

                

Drodzy Rodzice... 

Po raz kolejny nasze przedszkole włącza się do pomocy potrzebującym.
Tym razem organizujemy
zbiórkę przedmiotów na bazarek fundacji
,,Pomóc więcej”.

Zebrane przedmioty wystawione zostaną na licytację a zebrane pieniądze
przeznaczone na potrzeby Adrianny Szymczak, dziewczynki, która uczęszcza
do naszego przedszkola.

Przyjmujemy rzeczy nowe i używane (w bardzo dobrym stanie).

Mogą to być książki, gry i puzzle (kompletne),zabawki (oprócz maskotek),
rękodzieło oraz inne rzeczy, które mogą być przeznaczone na licytację.

Zbiórka trwa od 17 do 29 lutego.
             

                                                 Szanowni Rodzice

W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty rawskich szkół podstawowych.
 
Od kilku lat oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich  zorganizowane są właśnie w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku. Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).
 
Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7.30 – 16.30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.
 
Oferta edukacyjna każdego z oddziałów przedszkolnych w rawskich szkołach podstawowych dostępna wkrótce będzie w aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).
 
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach z dyrekcjami szkół , które odbędą się w następujących terminach: 
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2: 17 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 17.00;
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28: 18 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 17.00;
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19.: 19 lutego 2020 r. (środa), godz. 17.00.
 Jednocześnie informuję Państwa, że w związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, informujemy Państwa, że na terenie naszego miasta nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony drogą elektroniczną.

 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory” dostępnej na stronie https://www.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/ (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Ważne terminy:

Przedszkola
Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają wnioski o przyjęcie
w dn. 2 – 31 marca 2020 r.

Odziały przedszkolne w szkole podstawowej:
Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają wnioski o przyjęcie
w dn. 2 – 31 marca 2020 r.

(Uwaga: kandydaci do oddziałów przedszkolnych wybierają aplikację Nabór do Przedszkoli)

Klasy I:
Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów składają wnioski o przyjęcie
w dn. 2 – 31 marca 2020 r.

Z uwagi na elektroniczny nabór prosimy o ścisłe przestrzeganie podanych wyżej
terminów rekrutacji! 

Prosimy również o śledzenie komunikatów i pozostałych informacji, które będą się   pojawiały w systemie naboru.
           

GÓRA GROSZA

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w zorganizowanej w naszym
Przedszkolu akcji „Góra Grosza” – XX edycja. 
Zebrane pieniądze w kwocie 268,55 zł  zostały przekazane Towarzystwu
Nasz Dom, 
z przeznaczeniem na pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną.


Bardzo dziękujemy za wsparcie akcji.

         

                   POMÓŻMY ADRIANCE...

Adrianka, nasza przedszkolna ''Papużka" potrzebuje naszej pomocy.
U dziewczynki została zdiagnozowana rzadka choroba genetyczna  albinizm oczno-skórny. Organizm Ady nie wytwarza barwnika przez co nie ma żadnej ochrony przed promieniami UV. Dziewczynka ma bardzo mocno obniżoną ostrość wzroku, zaburzenia widzenia przestrzennego, oczopląs, zez zbieżny, światłowstręt oraz pogłębiający się astygmatyzm. Regularne wizyty u okulisty i częsta wymiana okularów( co pół roku) ze względu na ciągle zmieniającą się wadę, pomagają Adusi lepiej funkcjonować w codziennym życiu.

Obecnie trwa zbiórka na zakup nowych okularów dla Adrianki (szkiełka i oprawki).

              
                   DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU 

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli, serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na Dni Otwarte,
które odbędą się w dniach 24 i 25 lutego 2020 r. w godzinach 10:00- 11:00. 


Na dzieci czeka dużo atrakcji. W planie zabawy grupowe, zabawy ruchowe           
z muzyką, prace plastyczne.
Rodzice będą mieli okazję obejrzeć przedszkole, porozmawiać z nauczycielkami, poznać ofertę zajęć i rozkład dnia.
Prosimy  o zabranie ze sobą bucików na zmianę dla dzieci.

                    


                BAL KARNAWAŁOWY

W piątek 10 stycznia 2020 roku,w godzinach 9:30-11:30,
w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy.

Prosimy o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych.

             


        

      

                               DZIĘKUJEMY

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to kim jest
i nie przez to co ma,
lecz przez to czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

Po raz kolejny mieliśmy okazję się przekonać, że wśród naszej społeczności
przedszkolnej jest dużo ludzi o wielkim sercu, którzy potrafią pomóc innym
bezinteresownie,na miarę swoich możliwości.

Zebraliśmy nie tylko 3 najważniejsze potrzeby
             -obuwie, ubrania dla dziewczynki, pościel;
ale również produkty konieczne do codziennego funkcjonowania 
            -żywność, środki czystości, ręczniki, zabawki dla dziewczynki, koce itp.

Za zebrane pieniądze zakupiona została:
          -kurtka, sukienka na święta, bielizna, tablica do pisania-dla dziewczynki,
          -szal i prześcieradło dla babci.

Mamy nadzieję, że dla obdarowanej przez nas rodziny nadchodzące Święta
Bożego  Narodzenia będą wypełnione spokojem, uśmiechem i bliskością…
Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji.

Dyrektor przedszkola składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom-rodzicom,
dzieciom, pracownikom przedszkola,którzy pomogli spełnić marzenia potrzebującej rodziny.   


                                                        KONKURS PLASTYCZNY

                                   NAJPIĘKNIEJSZA

                               OZDOBA CHOINKOWACele konkursu:
     -Propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia,
      pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dziecka i rodziców;
     -Rozwijanie sprawności manualnej u dzieci;
     -Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną pracę.


Regulamin konkursu

1.Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów,
   zgodnie
z inwencją twórczą dziecka.
2.Ozdoba nie może być kupiona, ale własnoręcznie wykonana przez
   dziecko przy pomocy członka rodziny
3.Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko i wiek
   autora oraz nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza
.
4.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
       -wkład dziecka w wykonaną pracę;
       -oryginalny pomysł - estetykę wykonania pracy.
5.Prace należy składać do dn. 16.12.2019 do wychowawczyń grupy
   dziecka lub grupy „Motyle”.
6.Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie
   się dn.18.12.2019 r. 
7.Prace złożone po terminie nie będą oceniane.
9.Przekazane na konkurs ozdoby choinkowe stają się własnością organizatora. 
10.Wybrane ozdoby zostaną wyeksponowane w przedszkolu.
11.Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody.
12.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
     przez Organizatora do celów związanych z konkursem lub jego promocją.


        


                 SZLACHETNA PACZKA       
 

Drodzy Rodzice!
Dziękujemy za duże zaangażowanie i okazane serce w ramach akcji Szlachetna Paczka.
Do spełnienia potrzeb rodziny brakuje jeszcze:
       -prześcieradła;
       -butów-dla dziewczynki (śniegowce rozmiar 29);
       -butów damskich (botki rozmiar 41)
       -środków czystości:
                    -proszku do prania,
                    -płynu do płukania,
                    -płynu do mycia szyb,podłóg, wc.

Akcja trwa do 6 grudnia do godziny 10:00.

                                               Dziękujemy!!!

 


                            PAKA DLA
PSIAKA!

Drodzy Rodzice i Dzieci... 
To już koniec naszej akcji dla psiaków z Boguszyc.Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy okazali wielkie serce.
Dziękujemy Rodzicom,że zaszczepili w serduszkach swoich dzieci szacunek do zwierząt.

   

     Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za ogromny wkład
        w doposażenie gabinetu logopedycznego zarówno w postaci
        podarunków jak i wpłat pieniężnych na konto Rady Rodziców,
        które przeznaczone zostały na kupno pomocy dydaktycznych.
        Otrzymane i zakupione materiały logopedyczne ułatwią
i uatrakcyjnią
        zajęcia zarówno indywidualne, jak i grupowe oraz profilaktyczne
        prowadzone w poszczególnych grupach przedszkolnych.

                            Szczególne podziękowania kierowane są do

                             Pani Anety Skrętowskiej – Sypki


                                  za inicjatywę oraz  zaangażowanie

                              w pozyskanie sponsorów i darczyńców.

              Darczyńcy:
-Pani Aneta Skrętowska - Sypka;
-Centrum Handlowe Barbara Glicner;
-DEO S.C. Mariusz Kwapisz Tomasz Biernacki;
-Pracownia Protetyczna Marzena Skrętowska;
-SPACE WORKS Marcin Bojdo.

              Sponsorzy:
-Apteka Verbena M. Niewiadomska i Spółka
 Jawna A. i D. Niewiadomscy;
-Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej;
-PRIMO STUDIO;
-PUPH Takema Kłos Tadeusz;
-TABO Kuzimski Sp. z o.o. spółka komandytowa.

                        Dziękujemy również sponsorom,

                                   których życzeniem

                       było zachowanie anonimowości.

   

SZLACHETNA PACZKA

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to,
kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi...
.Jan Paweł II

Jak co roku w okresie przedświątecznym prosimy rodziców naszych przedszkolaków o pomoc innym. W „Szlachetnej Paczce” prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze swojego miasta lub okolicy.
O potrzebach dowiadują się wolontariusze,którzy odwiedzają rodziny i pytają
o to, czego im najbardziej brakuje.
W połowie listopada informacje te są umieszczane w bazie internetowej,
by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę oraz przygotować dla niej paczkę.
Nasze przedszkole wybrało jedną rodzinę dla której WSPÓLNIE przygotujemy wspaniały prezent tuż przed Świętami.  

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny:
          -Ubrania dla dziewczynki:bluza rozmiar  110 cm (szczupła),
                                                       spodnie (zimowe) 110 cm, sukienka,
                                                       bluzki;
         -Obuwie: śniegowce,kolor jasny rozmiar 28;,
                          botki,kolor ciemny,rozmiar 41; 
          -Pościel rozmiar 160x200, prześcieradło;

Pozostałe potrzeby rodziny:
        -Żywność trwała:herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron,
                                     olej,
konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa
                                     w puszkach;
        -Środki czystości:proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący,
                                      pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące,
                                      szampon,szczoteczka do zębów;
       -Wyposażenie mieszkania: koc, ręczniki, poduszka.
       -Szczególne upominki dla dziewczynki : klocki, modelina.
       -Dobrowolne datki pieniężne, które przeznaczone będą na zakup
         brakujących rzeczy.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tej szlachetnej akcji.  
   Artykuły zbieramy do 6 grudnia.

 

       Otwórzmy serca i przyczyńmy się do czynienia dobra.

 

    

                         SESJA FOTOGRAFICZNA

 5 grudnia (czwartek) w przedszkolu odbędzie się sesja fotograficzna  z Mikołajem.
     Koszt zdjęć to 6 zł za zdjęcie grupowe i 7 zł za portret 13 cm - 18cm.
     Zapisy i szczegółowe informacje u nauczycielek grup.


   
                 GÓRA GROSZA

"Jeden grosz znaczy niewiele ale Góra Grosza jest największa na świecie."

Od 25 listopada 2019 roku do 2 stycznia 2020 roku w naszym przedszkolu
trwa zbiórka monet, w ramach akcji “Góra grosza”. Zebrane pieniądze
zostaną przeznaczone na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom,
które wychowują się w domach dziecka. Fundusze pomogą dzieciom wrócić
do domu, a także umożliwią stworzenie takich miejsc, które będą w miarę
swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów,
które pozwolą im spokojnie dorastać.
 

 

                          Urodziny Pluszowego Misia

W poniedziałek 25 listopada będziemy obchodzić urodziny Pluszowego Misia.
W związku z tym prosimy aby każde dziecko, w miarę możliwości ubrane było
w "misiowe" kolory (żółty, pomarańczowy,brązowy itp.) W tym dniu dzieci
przynoszą do przedszkola pluszowego misia ewentualnie ulubioną maskotkę.


 

                                                     Drodzy Rodzice!

....Choć serduszka małe mamy,zawsze chętnie pomagamy...

 Tym razem pomagamy 4-letniej Mai Gozdek z Błędowa.Dziewczynka choruje
 na nowotwór - neuroblastoma IV stopnia  z przerzutami do kości i szpiku.
Więcej informacji można znaleźć na profilu Maja Gozdek i Jej Armia Aniołów.
Zachęcamy do zbierania nakrętek, które z dla nas tak niewiele znaczą a mogą pomóc Mai.

Dołączmy więc do Armii Aniołów Mai.

                             

     

                                                 Paka dla psiaka !

Zachęcamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w zbiórce paki dla psiaka. Potrzebne są:- karma sucha- środki czystości (domestos, ręczniki papierowe, proszki do prania itp.)- stare koce i ręczniki Pokażmy naszym dzieciom, że szacunek i miłość do zwierząt są w życiu również ważne !!!

      

Planetarium z wizytą w przedszkolu

21 października (poniedziałek) do naszego przedszkola zawita Mobilne Planetarium. Dzieci będą miały okazję obejrzeć seans multimedialny realizowany przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu projekcyjnego. Wszystko odbędzie się w specjalnej półsferycznej, przenośnej kopule, zapewniającej niezbędne tło dla obrazów. Zajęcia odbywać się będą od godziny 9.00.


           
 Wakacje dobiegły końca i przyszedł czas powrotu do przedszkola! Część naszych przedszkolaków awansowała do starszych grup, aby tam po wakacjach przywitać się ze swoimi kolegami, koleżankami i paniami. Serdecznie witamy nasze najmłodsze dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Chociaż rozstanie było dla wielu przedszkolaków i ich rodziców trudne, dzieci wspaniale się bawiły i zadowolone wracały do domów.

Wszystkim naszym Przedszkolakom życzymy, aby ten rok przyniósł wiele nowych przyjaźni przygód, beztroskiej zabawy, radości z nauki i uśmiechu od ucha do ucha!

   
                             

                                                UWAGA!!!
 Grafika umieszczona na stronie nie jest własnością Przedszkola.
 Wykorzystujemy
ogólnie dostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.
 Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony.


       

     

 

Szanowni Rodzice, sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, jest nietypowa dla nas wszystkich. Wspólnie musimy zmierzyć się z tym, co aktualnie się dzieje. Musimy zastosować optymalne środki ostrożności, byśmy wszyscy zdrowi wrócili do normalnego życia. W okresie od dnia 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust.1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od środy 25 marca 2020 roku pracujemy według miesięcznych planów pracy i obowiązującej tematyki za pośrednictwem naszej strony przedszkolnej www.przedszkole1rm.com i poszczególnych ,,okienek” grup. W związku z wydłużeniem zamknięcia przedszkola do 10 kwietnia 2020 r. projekt organizacji procesu zdalnego nauczania: 1.Kształcenie na odległość jest obowiązkowe. 2.W procesie kształcenia na odległość priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. 3.Koordynatorem kształcenia na odległość jest Dyrektor Przedszkola - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 4. Nauczyciele opracowują tygodniowy zakres treści nauczania/ Tygodniowy plan pracy/ i przesyłają go Dyrektorowi Przedszkola na tydzień przed jego realizacją. 5. Nauczyciele codziennie przekazują materiał na stronę przedszkola do poszczególnych okienek grup / Zakładka: grupy - aktualności/ oraz na tablicy ogłoszeń i w komunikatorze w zakładce dla rodziców w systemie iPrzedszkole. 6.Nauczyciele przekazują wychowankom materiał do opracowania zgodnie z treściami zawartymi w podstawie programowej, tygodniowym planem pracy oraz dostosowują treści edukacyjne do indywidualnych możliwości wychowanków, uwzględniając informacje zwrotne przekazywane przez rodziców. Poniżej, zgodnie z rekomendacją MEN, umieszczamy informacje, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza przedszkolem. • Nauka to nie tylko obowiązek, to także przyjemność. Dzieci lubią poznawać nowe rzeczy, odnosić sukcesy Spróbujcie zachęcić swoje dziecko, by codziennie poświęcało czas na naukę – tak jakby było w przedszkolu /wykorzystujcie przesyłane materiały/ • Zamieńcie naukę w zabawę, by zachęcić dziecko do działania. Nauka pozbawiona cech zabawy, szybko może stać się przykrym obowiązkiem /eksperymentujcie, twórzcie /. • Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o celowości ,,nauki zdalnej”. Rodzicu – prosimy Cię o pomoc. Ty jesteś teraz najbliżej swojego dziecka. Bądź też wsparciem dla swojej pociechy. Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać. Nikt z nas nie wie tak naprawdę ile czasu przyjdzie nam pracować w zmienionych warunkach, dlatego prosimy Państwa o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemną życzliwość. Jesteśmy Państwu wdzięczni za wysiłek, który już włożyliście w pracę w tych trudnych warunkach i za ten, który przyjdzie nam wspólnie wnieść w najbliższych dniach, tygodniach. Z wyrazami szacunku Teresa Majcher-dyrektor przedszkola